Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyka i Robotyka

Informacje o programie studiów

Kod: EA-NI
Nazwa: Automatyka i Robotyka
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 4-letnie (8 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Automatyka i Robotyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz 8 semestrów w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu ogólnotechnicznych przedmiotów kierunkowych, takich jak: elektrotechnika, elektronika, energoelektronika, technika cyfrowa i mikroprocesorowa, przetworniki elektromechaniczne, metrologia oraz informatyka. W ramach przedmiotów specjalnościowych absolwent zapoznaje się m.in. z podstawami automatyki, zagadnieniami dotyczącymi ciągłej oraz dyskretnej regulacji automatycznej, metodami symulacji układów automatyki i robotyki, obsługą systemów komputerowego sterowania procesami produkcyjnymi, a także z możliwościami wykorzystania metod sztucznej inteligencji w zagadnieniach automatyki. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej związanej z eksploatacją, uruchamianiem i projektowaniem systemów automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych, a także systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Posiada umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania komputerów oraz sterowników cyfrowych, jak również wykorzystania sieci komputerowych oraz urządzeń zewnętrznych. Absolwent jest przygotowany do projektowania i eksploatacji komputerowych systemów automatyki, a w szczególności rozproszonych systemów sterowania SCADA, a także systemów sterowania stosowanych w robotyce. Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu analizy sygnałów, regulacji automatycznej, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Pozyskaną wiedzę teoretyczną i praktyczną absolwent weryfikuje w trakcie 4-tygodniowych obowiązkowych praktyk zawodowych, odbywających się w zakładach przemysłowych, które są cenioną przez studentów formą wstępnego przygotowania do podjęcia pracy. Absolwent może być zatrudniony jako projektant układów i systemów sterowania bazujących na technice mikroprocesorowej i komputerowej dla procesów i ciągów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu i działach gospodarki, a także jako specjalista eksploatacji układów i systemów sterowania, systemów pomiarowych oraz systemów informatycznych w różnych sektorach gospodarki.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 321 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)