Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyka i Robotyka

Informacje o programie studiów

Kod: EA-NM
Nazwa: Automatyka i Robotyka
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Automatyka i Robotyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Automatyka i Robotyka Systemy sterowania w automatyce i robotyce
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka kształci się w ramach specjalności Systemy sterowania w automatyce i robotyce. W tym celu koncentruje się na przedmiotach o charakterze specjalistycznym i kierunkowym, a główny nacisk położony jest na kształcenie związane z kierunkiem dyplomowania w ramach szerokiej oferty przedmiotów wybieralnych. Absolwent studiów II stopnia posiada dogłębną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie modelowania oraz identyfikacji systemów, zaawansowanych technik sterowania, w tym opartych na narzędziach sztucznej inteligencji, a także metod optymalizacji. Ponadto posiada obszerną wiedzę i umiejętności związane z zagadnieniami praktycznymi/implementacyjnymi, do których można zaliczyć: rozwiązywanie problemów sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC, elementy związane z projektowaniem, budową, symulacją i optymalizacją układów robotyki z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent studiów II stopnia posiada również umiejętności programowania systemów automatyki za pomocą współczesnych języków programowania. Oprócz kluczowych obszarów dotyczących automatyki i robotyki, program kształcenia pozwala studentowi zapoznać się z elementami ekonomii, zarządzania, socjologii i prawa, przydatnymi przy kierowaniu zespołami ludzkimi. Otwarty charakter wielu prowadzonych przedmiotów sprawia, że absolwent studiów II stopnia rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i rozwoju zawodowego. Specjalność Systemy sterowania w automatyce i robotyce jest ukierunkowana na wykształcenie umiejętności: zastosowania szeroko rozumianych metod komputerowych w sterowaniu i robotyce, projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania automatów i robotów, umiejętności projektowania komputerowych systemów sterowania, w tym także rozproszonych systemów sterowania wykorzystujących przemysłowe sieci komputerowe, identyfikacji, modelowania i optymalizacji procesów, syntezy algorytmów sterowania, w tym także algorytmów wykorzystujących metody sztucznej inteligencji, weryfikacji i walidacji systemów sterowania z wykorzystaniem metod symulacyjnych, wdrażania oraz konfiguracji komputerowych systemów sterowania w instalacjach przemysłowych. Absolwent studiów II stopnia kierunku AiR jest przygotowany do podjęcia za-trudnienia przy projektowaniu, implementacji, jak również eksploatacji systemów sterowania w liniach technologicznych. Jest specjalistą, którego wiedza i umiejętności pozwalają na odnalezienie nowoczesnych rozwiązań z zakresu sterowania procesami i ich wizualizacji. Ponadto posiada kwalifikacje do kierowania zespołami ludzkimi oraz wiedzę niezbędną do prowadzenia pracy naukowo-badawczej. Dzięki temu, absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę w ramach Szkół Doktorskich.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 321 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)