Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka (studia prowadzone w języku angielskim)

Informacje o programie studiów

Kod: EC-SI
Nazwa: Informatyka (studia prowadzone w języku angielskim)
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5-letnie (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Informatyka (studia prowadzone w języku angielskim)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów I-go stopnia na kierunku Informatyka otrzymują stopień zawodowy inżyniera i są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na wybranej specjalności.

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta studiów I-go stopnia jako: projektant systemów IT, programista, wdrożeniowiec oprogramowania oraz sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, kierownik zespołów programistycznych, pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych.

Wiedza absolwenta. Absolwent po ukończeniu studiów I-go stopnia posiada wiedzę w następujących obszarach:

• Przedmioty nauk podstawowych, m.in. takich jak: matematyka, fizyka, koniecznych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich.

• Bezpieczeństwo i higiena praca, ekonomia, prawo gospodarcze, zasady prowadzenia przedsiębiorstwa oraz regulacji związanych z prawem ochrony własności intelektualnej. Nauki humanistyczne i społeczne.

• Język obcy umożliwiający posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

• Dyscypliny inżynierskie powiązane z Informatyką.

• Programowanie.

• inżynieria oprogramowania.

• Zna podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia systemów informatycznych.

• Sieci komputerowe.

• Systemy operacyjne.

• Bazy danych.

• Grafika komputerowa.

• Wybrane metody sztucznej inteligencji oraz ich zastosowania w informatyce.

Umiejętności absolwenta. Absolwent po ukończeniu studiów I-go stopnia posiada następujące umiejętności:

• Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu przedmiotów nauk podstawowych, m.in. takich jak: matematyka, fizyka, niezbędną do rozwiązywania zagadnień i problemów o charakterze inżynierskim.

• Potrafi stosować w praktyce: zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz dokonać oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań inżynierskich.

• Potrafi, przy realizacji formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, dostrzegać aspekty pozatechniczne, systemowe, społeczne i etyczne.

• Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego.

• Potrafi samodzielnie planować i realizować proces uczenia się przez całe życie.

• Potrafi właściwie dobrać źródła informacji oraz wykorzystać w tym celu zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT). Potrafi krytycznie oceniać i dokonać syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł.

• Potrafi zarówno samodzielnie jak i zespołowo realizować zadania inżynierskie oraz prowadzić podstawowe badania naukowe i interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski.

• Potrafi właściwie używać specjalistycznej terminologii informatycznej także w języku obcym oraz przedstawiać i oceniać rożne stanowiska w debacie.

• Potrafi wykorzystać wiedzę z dyscyplin inżynierskich powiązanych z informatyką przy tworzeniu systemów informatycznych.

• Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, zrealizować i utrzymać systemy informatyczne, a także dokonać krytycznej oceny istniejących rozwiązań informatycznych i zaproponować ich usprawnienie.

• Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, wykonać i zarządzać sieciami komputerowymi, stosując właściwe metody i techniki.

• Potrafi zainstalować, skonfigurować i zarządzać systemami operacyjnymi, stosując właściwe metody i techniki.

• Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, wykonać i zarządzać bazami danych, stosując właściwe metody i techniki.

• Potrafi posługiwać się narzędziami umożliwiającymi przetwarzanie i analizę obrazów cyfrowych, stosując właściwe metody i techniki.

• Potrafi zastosować wybrane metody sztucznej inteligencji do rozwiązywania elementarnych zadań z dyscypliny informatyka, stosując właściwe metody i techniki.

Kompetencje społeczne

• Potrafi samodzielnie podejmować decyzje, również w sytuacjach trudnych, krytycznie oceniać swoją wiedzę i zakres zagadnień rozwiązywanych samodzielnie lub w zespole.

• Ma świadomość wpływu realizowanych zadań na środowisko społeczne i potrafi inicjować działania na rzecz interesu publicznego.

• Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

• Potrafi działać zgodnie z zasadami etyki i poszanowania tradycji zawodowej. Promuje kulturę projakościową oraz właściwe wzorce postępowania w środowisku zawodowym i poza nim.

Program kształcenia na kierunku Informatyka jest zgodny z wymogami rynku pracy i nowoczesnej gospodarki, skonstruowany tak, by po ukończeniu studiów absolwent kierunku:

• potrafił w praktyce stosować zdobytą wiedzę w zakresie programowania, projektowania i zarządzania projektami informatycznymi,

• potrafił w sposób krytyczny analizować i diagnozować zdarzenia, zjawiska i procesy w ujęciu informatycznym,

• potrafił wykorzystać własny potencjał kreatywny dla rozwijania swojego kapitału indywidualnego i uzyskania ponadprzeciętnych wyników w podejmowanych przedsięwzięciach informatycznych,

• wykazywał się wrażliwością na potrzeby innych, umiał pracować w grupie, tworzył przestrzeń dla rozwoju potencjału kreatywnego innych osób i relacji międzyludzkich.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 321 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)