Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektrotechnika

Informacje o programie studiów

Kod: EE-NI
Nazwa: Elektrotechnika
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 4-letnie (8 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Elektrotechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach I stopnia było osiągnięcie wiedzy w zakresie: budowy, zasady działania i konfiguracji elektroenergetycznych układów zasilania zakładów przemysłowych, niezawodności i pracy systemu elektroenergetycznego, eksploatacji i diagnostyki urządzeń i maszyn elektrycznych, doboru i konfiguracji układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz automatyzacji napędów elektrycznych. Ważnym obszarem uzyskanych kompetencji są także umiejętności analityczne, oparte o wiedzę z zakresu: metod numerycznych stosowanych w technice i teorii obwodów.

W ramach tego kształcenia student nabył umiejętności: pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia prac eksperymentalnych, jak również prezentacji uzyskiwanych wyników i oceny podejmowania decyzji inżynierskich. Absolwent posiada umiejętności w zakresie szeroko pojętej elektrotechniki, w szczególności w zakresie poprawnej eksploatacji urządzeń zasilających zakłady przemysłowe oraz pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym. Absolwent posiada również podstawowe umiejętności projektowania maszyn elektrycznych.

Wiedza absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia będzie posiadał wiedzę w następujących obszarach:

• z zakresu matematyki, fizyki i inżynierii środowiska umożliwiającą zrozumienie zjawisk związanych z szeroko pojętą elektrotechniką i elektroenergetyką,

• z zakresu elektrotechniki, podstaw metrologii i technologii informacyjnych,

• architektury systemów komputerowych, sieci komputerowych, systemów operacyjnych, nowoczesnych rozwiązań informatycznych związanych z zagadnieniami na kierunku elektrotechnika.

• funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wystarczającą do formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych i konstruktorskich, dotyczących źródeł rozproszonych oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych,

• budowy, konfiguracji i zasady działania instalacji niskiego napięcia pracujących w różnych układach sieciowych,

• unormowań prawnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w sieciach niskiego napięcia; doboru parametrów technicznych urządzeń i maszyn elektrycznych; ochrony przepięciowej; funkcjonowania rynków energii,

• z zakresu maszyn elektrycznych, elektromagnetyzmu, pól i fal elektromagnetycznych,

• zastosowania wysokiego napięcia, wytrzymałości elektrycznej, przepięć w układach izolacyjnych, mechanizmów starzenia dielektryków stałych, ciekłych i gazowych,

• nowoczesnych technik oceny stanu technicznego urządzeń i maszyn elektrycznych pracujących

w systemie elektroenergetycznym,

• wykorzystania narzędzi informatycznych w elektrotechnice,

• wymiany ciepła, termodynamiki procesów i podstawowych obiegów termodynamicznych oraz teorii maszyn cieplnych,

• podstaw sterowania i automatyki oraz architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych,

• ekonomii oraz inżynierii finansowej umożliwiającą przeprowadzenie prostych analiz dotyczących efektywności ekonomicznej sieci i instalacji energetycznych oraz elektroenergetycznych,

• energetyki odnawialnej, elektroenergetyki i eksploatacji różnych źródeł energii elektrycznej,

ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji.

Umiejętności absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia będzie posiadał następujące umiejętności:

• stosowania aparatu matematycznego do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących,

• rozróżniania zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie i technice, pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych oraz rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki,

• programowania strukturalnego i obiektowego na poziomie podstawowym, programowania obsługi urządzeń w czasie rzeczywistym, stosowania baz danych, stosowania technik komputerowych w działalności inżynierskiej,

• planowania i prowadzenia eksperymentów oraz wykonywania pomiarów wybranych wielkości fizycznych,

• projektowania i konfiguracji obwodów elektrycznych, projektowania i realizacji instalacji i urządzeń elektrycznych, energoelektronicznych mikroprocesorowych,

• stosowania metod numerycznych w technice, wykonania obliczeń symulacyjnych i projektowych urządzeń i układów elektrycznych,

• optymalnego doboru parametrów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,

• zastosowania systemów komputerowych do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi oraz akwizycji danych pomiarowych,

• dokonania wstępnej analizy ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze elektroenergetycznym, zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,

• zna język obcy na poziomie B2,

• samodzielnej analizy problemów związanych z przesyłem, rozdziałem i użytkowaniem energii elektrycznej,

• jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Kompetencje społeczne absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia będzie posiadał następujące kompetencje społeczne:

• rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,

• rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-elektrotechnika, w tym jej wpływ

na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

• rozumie konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur,

• ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania,

• potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

• ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a w szczególności rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć szeroko pojętej elektrotechniki i innych aspektów działalności inżyniera w zakresie odnawialnych źródeł energii. Podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

Absolwenci kierunku Elektrotechnika, studia I-go stopnia, posiadają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w: przedsiębiorstwach energetycznych; przedsiębiorstwach produkcji i przesyłu energii elektrycznej; spółkach dystrybucyjnych; firmach zajmujących się diagnostyką urządzeń elektroenergetycznych; biurach projektujących instalacje elektryczne obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych; w szkolnictwie; instytucjach naukowych; a także podmiotach powstającego rynku pracy związanego z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 321 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)