Politechnika Opolska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Elektrotechnika

Informacje o programie studiów

  Kod: EE-NM
  Nazwa: Elektrotechnika
  Tryb studiów: Niestacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie (4 semestry)
Kierunki: Elektrotechnika
Kierunki do
wyboru:
Elektrotechnika Automatyzacja i diagnostyka układów elektromechanicznych
Elektrotechnika Audyt energetyczny
Elektrotechnika Automatyka i metrologia elektryczna
Elektrotechnika Elektroenergetyka
Elektrotechnika Elektroenergetyka przemysłowa
Elektrotechnika Systemy telekomunikacyjne
Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, elektrotechnika, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, elektrotechnika - automatyzacja i diagnostyka układów elektromechanicznych, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, elektrotechnika - automatyzacja i diagnostyka układów elektromechanicznych, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, elektrotechnika - automatyzacja i diagnostyka układów elektromechanicznych, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, elektrotechnika - audyt energetyczny, ekologiczny i finansowy, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, elektrotechnika - audyt energetyczny, ekologiczny i finansowy, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, elektrotechnika - audyt energetyczny, ekologiczny i finansowy, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, elektrotechnika - automatyka i metrologia elektryczna, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, elektrotechnika - automatyka i metrologia elektryczna, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, elektrotechnika - automatyka i metrologia elektryczna, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, elektrotechnika - elektroenergetyka, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, elektrotechnika - elektroenergetyka, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, elektrotechnika - elektroenergetyka, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, elektrotechnika - elektroenergetyka przemysłowa, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, elektrotechnika - elektroenergetyka przemysłowa, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, elektrotechnika - elektroenergetyka przemysłowa, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, elektrotechnika - systemy telekomunikacyjne, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, elektrotechnika - systemy telekomunikacyjne, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, elektrotechnika - systemy telekomunikacyjne, nst. II-go stopnia (mgr)

Pozostałe toki nauczania

1 rok, sem.1, elektrotechnika - elektroenergetyka przemysłowa, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, elektrotechnika - elektroenergetyka przemysłowa, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, elektrotechnika - elektroenergetyka przemysłowa, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, elektrotechnika - elektroenergetyka przemysłowa, nst. II-go stopnia (mgr)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach II stopnia było pogłębienie wiedzy i kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia. Student uzyskał pogłębioną wiedzę w zakresie: budowy, zasady działania i konfiguracji elektroenergetycznych układów zasilania zakładów przemysłowych, niezawodności i pracy systemu elektroenergetycznego, eksploatacji i diagnostyki urządzeń i maszyn elektrycznych, doboru i konfiguracji układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz automatyzacji napędów elektrycznych. Ważnym obszarem uzyskanych kompetencji są także umiejętności analityczne, oparte o poszerzoną wiedzę z zakresu: metod numerycznych stosowanych w technice i teorii obwodów. W ramach tego kształcenia student nabył umiejętności: pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia prac eksperymentalnych, jak również prezentacji uzyskiwanych wyników i oceny podejmowania decyzji inżynierskich. Absolwent posiada umiejętności w zakresie szeroko pojętej elektroenergetyki, w szczególności w zakresie poprawnej eksploatacji urządzeń zasilających zakłady przemysłowe oraz pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Wiedza absolwenta

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent ma wiedzę w następujących obszarach:

- bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego,

- informatyki, umożliwiającą biegłe posługiwanie się sprzętem i narzędziami informatycznymi,

- wykorzystania metod numerycznych w projektowaniu urządzeń elektroenergetycznych,

- opracowania i prowadzenia projektu układów zasilania zakładów przemysłowych i budynków mieszkalnych (kierowania zespołem projektowym),

- nowoczesnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej,

- metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,

- generacji i eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych,

- sterowania i automatyki zabezpieczeniowej,

- projektowania, konstruowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zainstalowanych w systemie elektroenergetycznym oraz układach zasilania zakładów przemysłowych,

- nowoczesnych technik oceny stanu technicznego urządzeń i maszyn elektrycznych,

- samodzielnego konfigurowania swojego stanowiska pracy i wykorzystania nowoczesnych narzędzi do rozwiązywania zadań konstrukcyjnych, projektowych oraz eksploatacyjnych,

- automatyzacji napędów elektrycznych,

- wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego jej użytkowania,

- przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia.

Umiejętności absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia posiada następujące, ważniejsze umiejętności:

- ma pogłębioną umiejętność stosowania aparatu matematycznego do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych,

- potrafi integrować wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauki (matematyki, fizyki, elektrotechniki, elektroniki, technologii informacyjnej),

- ma pogłębione umiejętności językowe w dziedzinie elektrotechnika, umożliwiające przygotowanie wystąpień ustnych, czytania dokumentacji technicznej, przygotowania prezentacji, wymiany myśli technicznej,

- potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować instalację, układ lub system pomiarowy,

- potrafi wdrażać nowe technologie w zakresie diagnostyki urządzeń i maszyn elektrycznych pracujących w systemie elektroenergetycznym i układach zasilania zakładów przemysłowych,

- potrafi dokonać analizy ekonomicznej zasadności stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w wytwarzaniu i konwersji energii,

- potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania badawczego oraz ma umiejętność wyboru i zastosowania właściwej metody i narzędzia,

- potrafi dobierać optymalne parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,

- potrafi wykorzystać graficzne środowiska programowe do akwizycji, analizy, prezentacji danych oraz tworzenia interfejsów użytkownika,

- potrafi opracować szczegółową dokumentację techniczną zrealizowanych prac badawczych,

- potrafi myśleć w sposób kreatywny przy rozwiązywaniu zadań i zagadnień technicznych,

- ma kompetencje do nadzorowania procesów związanych z wytwarzaniem, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej,

Kompetencje społeczne absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia posiada następujące, ważniejsze kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,

- rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-elektrotechnika, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

- rozumie konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur,

- ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania,

- potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,

- ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a w szczególności rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć szeroko pojętej elektrotechniki i innych aspektów działalności inżyniera w zakresie odnawialnych źródeł energii. Podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

Absolwenci kierunku Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka przemysłowa, studiów II stopnia uzyskują stopień magistra. Są oni specjalistami w zakresie szeroko pojętej elektroenergetyki, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Zdobyta w ramach studiów wiedza pozwoliła także na uzyskanie kompetencji w zakresie projektowania, eksploatacji i diagnostyki urządzeń i maszyn elektrycznych pracujących w systemie elektroenergetycznym i układach zasilania zakładów przemysłowych.

Absolwenci kierunku Elektrotechnika, specjalności Elektroenergetyka przemysłowa, posiadają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w: przedsiębiorstwach energetycznych; przedsiębiorstwach produkcji i przesyłu energii elektrycznej; spółkach dystrybucyjnych; firmach zajmujących się diagnostyką urządzeń elektroenergetycznych; biurach projektujących instalacje elektryczne obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych; w szkolnictwie; instytucjach naukowych, a także podmiotach powstającego rynku pracy związanego z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III-go stopnia.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Plan studiów i program kształcenia uchwalony przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, uchwała nr 97/WE/17 z dnia 01 czerwca 2017r. po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Opolskiej. Program kształcenia uwzględnia efekty kształcenia dla kierunku Elektrotechnika uchwalone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 106 z dnia 26 kwietnia 2017r.( zmiana: nr 167 z dnia 18 października 2017r.)