Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektrotechnika

Informacje o programie studiów

Kod: EE-SM
Nazwa: Elektrotechnika
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 1,5-letnie (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Elektrotechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Elektrotechnika Elektroenergetyka przemysłowa
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Celem kształcenia na studiach II stopnia było pogłębienie wiedzy i kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia. Student uzyskał pogłębioną wiedzę w zakresie: budowy, zasady działania i konfiguracji elektroenergetycznych układów zasilania zakładów przemysłowych, niezawodności i pracy systemu elektroenergetycznego, eksploatacji i diagnostyki urządzeń oraz maszyn elektrycznych, doboru i konfiguracji układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz automatyzacji napędów elektrycznych. Ważnym obszarem uzyskanych kompetencji są także umiejętności analityczne, oparte o poszerzoną wiedzę z zakresu: metod numerycznych stosowanych w technice i teorii obwodów. W ramach tego kształcenia student nabył umiejętności: pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia prac eksperymentalnych, jak również prezentacji uzyskiwanych wyników i oceny podejmowania decyzji inżynierskich. Absolwent posiada umiejętności w zakresie szeroko pojętej elektroenergetyki, w szczególności w zakresie poprawnej eksploatacji urządzeń zasilających zakłady przemysłowe oraz pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Wiedza absolwenta

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent ma wiedzę w następujących obszarach:

- bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego,

- informatyki, umożliwiającą biegłe posługiwanie się sprzętem i narzędziami informatycznymi,

- wykorzystania metod numerycznych w projektowaniu urządzeń elektroenergetycznych,

- opracowania i prowadzenia projektu układów zasilania zakładów przemysłowych i budynków mieszkalnych (kierowania zespołem projektowym),

- nowoczesnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej,

- metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,

- generacji i eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych,

- sterowania i automatyki zabezpieczeniowej,

- projektowania, konstruowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zainstalowanych w systemie elektroenergetycznym oraz układach zasilania zakładów przemysłowych,

- nowoczesnych technik oceny stanu technicznego urządzeń i maszyn elektrycznych,

- samodzielnego konfigurowania swojego stanowiska pracy i wykorzystania nowoczesnych narzędzi do rozwiązywania zadań konstrukcyjnych, projektowych oraz eksploatacyjnych,

- automatyzacji napędów elektrycznych,

- wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego jej użytkowania,

- przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia.

Umiejętności absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia posiada następujące, ważniejsze umiejętności:

- ma pogłębioną umiejętność stosowania aparatu matematycznego do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz energoelektronicznych,

- potrafi integrować wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauki (matematyki, fizyki, elektrotechniki, elektroniki, energoelektroniki, technologii informacyjnej),

- ma pogłębione umiejętności językowe w dziedzinie elektrotechnika, umożliwiające przygotowanie wystąpień ustnych, czytania dokumentacji technicznej, przygotowania prezentacji, wymiany myśli technicznej,

- potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować instalację, układ lub system pomiarowo-sterujący,

- potrafi wdrażać nowe technologie w zakresie diagnostyki urządzeń i maszyn elektrycznych pracujących w systemie elektroenergetycznym i układach zasilania zakładów przemysłowych,

- potrafi dokonać analizy ekonomicznej zasadności stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w wytwarzaniu i konwersji energii,

- potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania badawczego oraz ma umiejętność wyboru i zastosowania właściwej metody i narzędzia,

- potrafi dobierać optymalne parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,

- potrafi wykorzystać graficzne środowiska programowe do akwizycji, analizy, prezentacji danych oraz tworzenia interfejsów użytkownika,

- potrafi opracować szczegółową dokumentację techniczną zrealizowanych prac badawczych,

- potrafi myśleć w sposób kreatywny przy rozwiązywaniu zadań i zagadnień technicznych,

- ma kompetencje do nadzorowania procesów związanych z wytwarzaniem, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej,

Kompetencje społeczne absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia posiada następujące, ważniejsze kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,

- rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-elektrotechnika, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

- rozumie konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur,

- ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania,

- potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,

- ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a w szczególności rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć szeroko pojętej elektrotechniki i innych aspektów działalności inżyniera w zakresie odnawialnych źródeł energii. Podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

Absolwenci kierunku Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka Przemysłowa, studiów II stopnia uzyskują stopień magistra. Są oni specjalistami w zakresie szeroko pojętej elektroenergetyki, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Zdobyta w ramach studiów wiedza pozwoliła także na uzyskanie kompetencji w zakresie projektowania, eksploatacji i diagnostyki urządzeń i maszyn elektrycznych pracujących w systemie elektroenergetycznym i układach zasilania zakładów przemysłowych.

Absolwenci kierunku Elektrotechnika, specjalności Elektroenergetyka Przemysłowa, posiadają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w: przedsiębiorstwach energetycznych; przedsiębiorstwach produkcji i przesyłu energii elektrycznej; spółkach dystrybucyjnych; firmach zajmujących się diagnostyką urządzeń elektroenergetycznych; biurach projektujących instalacje elektryczne obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych; w szkolnictwie; instytucjach naukowych, a także podmiotach powstającego rynku pracy związanego z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III-go stopnia.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 321 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)