Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka

Informacje o programie studiów

Kod: EI-NM
Nazwa: Informatyka
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Informatyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Informatyka Informatyka stosowana
Informatyka Sieci komputerowe i systemy baz danych
Informatyka Informatyka w technice i zarządzaniu
Informatyka Komputerowe wspomaganie projektowania
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Magister inżynier – absolwent kierunku Informatyka ma bogatszą wiedzę niż absolwent studiów pierwszego stopnia – tak teoretyczną jak i praktyczną – w zakresie nowoczesnej informatyki. Jest przygotowany do rozwiązywania bardziej złożonych problemów informatycznych ze znacznie szerszego zakresu. Posiada umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, dyskutowania na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Potrafi zorganizować swoje miejsce pracy jak również zaplanować i założyć własną działalność gospodarczą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych, administracji państwowej i samorządowej, posiada nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Informatyka posiada ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści właściwych dla studiów drugiego stopnia oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada również umiejętności:

• samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych,

• przygotowania, realizacji i weryfikacji złożonych projektów informatycznych, również w niestandardowych sytuacjach (np. wydawanie opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych),

• biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi i zaawansowanego programowania,

• samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej a więc do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego,

• podjęcia pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej,

• kierowania pracą zespołów,

• podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wiedza absolwenta. Po ukończeniu studiów II-go stopnia absolwent posiada wiedzę w następujących dyscyplinach:

• Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodyk i technik programowania.

• Ma wiedzę w zakresie tworzenia modeli systemów Informatycznych, parametryzowania modeli, prowadzenia badań z wykorzystaniem modeli systemów informatycznych i analizy wyników w kontekście informatyki i dziedzin pokrewnych.

• Ma pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania.

• Ma pogłębioną wiedzę z zakresu pozyskiwania informacji, magazynowania jej i przetwarzania.

• Ma szczegółową wiedzę z zakresu działania i programowania systemów równoległych i rozproszonych.

• Posiada szeroki zasób słownictwa, w tym w języku obcym, niezbędny do sprawnej komunikacji związanej z wybranymi zagadnieniami z zakresu nauk technicznych, a w szczególności z informatyki.

• Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu języka obcego właściwą dla studiowanego kierunku, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

• Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu informatyki.

• Ma wiedzę o ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych aspektach prowadzenia działalności związanej z Informatyką.

Umiejętności absolwenta. Absolwent po ukończeniu studiów II-go stopnia posiada następujące, ważniejsze umiejętności:

• Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie informatyki. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich analizy i interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

• Potrafi przygotować w języku polskim oraz obcym, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu informatyki. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych (w tym debaty), również w języku obcym, dotyczących zagadnień informatyki.

• Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.

• Potrafi zrealizować projekt oraz zbudować system informatyczny, oraz rozwiązywać nietypowe problemy napotkane przy realizacji systemów informatycznych. Potrafi przetestować system informatyczny i określić jakość jego działania.

• Potrafi integrować wiedzę z zakresu kilku dziedzin, współpracować z ekspertami reprezentującymi różne dziedziny, w zakresie realizowanego systemu informatycznego oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne tworzonego systemu informatycznego, między innymi użyteczności oraz jakość i komfort i ergonomię pracy użytkownika systemu.

• Potrafi myśleć w sposób kreatywny przy rozwiązywaniu zadań i zagadnień technicznych.

• Potrafi kierować pracą zespołu tworzącego system informatyczny.

• Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i ukierunkować innych w tym zakresie oraz przekazywać wiedzę zawodową zgodną z trendami rozwojowymi Informatyki.

• Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić przydatność poznanych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania o charakterze praktycznym oraz ma umiejętność wyboru i zastosowania właściwej metody i narzędzi.

• Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty symulacyjne oraz badania doświadczalne. Potrafi przeprowadzić analizę wyników i wyciągnąć wnioski.

• Potrafi przedstawić otrzymane wyniki prowadzonych badań naukowych w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski.

• Potrafi konstruować modele rozproszone dla różnych zastosowań praktycznych, umiejętnie posługiwać się nimi, analizować cechy rozproszonych systemów informatycznych pod kątem efektywnego rozwiązywania złożonych problemów.

• Potrafi projektować i konstruować zaawansowane systemy umożliwiające gromadzenie informacji i przetwarzanie wiedzy.

• Potrafi integrować wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauki (matematyki, fizyki, elektrotechniki, elektroniki, technologii informacyjnej).

Kompetencje społeczne absolwenta. Absolwent po ukończeniu studiów II-go stopnia posiada następujące, ważniejsze kompetencje społeczne:

• Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Umie odnosić się krytycznie do pozyskiwanych informacji w kontekście swojej pracy zawodowej.

• Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zawodzie informatyka.

• Rozumie konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej, kultury współpracy i konkurencji, jak również poszanowania różnorodności poglądów i kultur.

• Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz zespołu, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

• Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

• Jest gotów do utrzymywania i tworzenia właściwych relacji w środowisku zawodowym, promowania kultury projakościowej w informatyce oraz podejmowania decyzji w sytuacjach wysokiego ryzyka.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 321 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)