Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka

Informacje o programie studiów

Kod: EI-SM
Nazwa: Informatyka
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 1,5-letnie (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Informatyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Informatyka Informatyka w elektroenergetyce
Informatyka Sieci komputerowe i systemy baz danych
Informatyka Informatyka w technice i zarządzaniu
Informatyka Wytwarzanie oprogramowania
Informatyka Komputerowe wspomaganie projektowania
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Informatyka w specjalności wytwarzanie oprogramowania otrzymują stopień zawodowy magistra inżyniera. Stopień uprawnia do podjęcia studiów doktoranckich w szkole doktorskiej.

Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowią podstawę do zatrudnienia absolwenta studiów II stopnia jako:

1. projektanta, programisty i wdrożeniowca oprogramowania, złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych,

2. administratora systemów informatycznych,

3. specjalistę ds. baz danych,

4. kierownika zespołów/projektów programistycznych,

5. analityka danych.

Wiedza absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia w specjalności wytwarzanie oprogramowania posiada pogłębioną wiedzę w następujących obszarach:

• wiedzę w zakresie programowania obiektowego,

• znajomość i rozumienie celów inżynierii oprogramowania,

• na temat cyklu życia oprogramowania, metod specyfikacji wymagań systemowych oraz metod analizy strukturalnej i obiektowej,

• z zakresu języków i technik programowania,

• z zakresu baz danych, analizy danych,

• z zakresu inżynierii oraz architektury oprogramowania, projektowania, testowania i wdrażania systemów informatycznych, budowy interfejsu użytkownika, systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych,

• z zakresu analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz architektury komputerów, systemów komputerowych i cyklu życia systemów komputerowych,

• z zakresu zaawansowanych baz wiedzy, systemów wspomagania decyzji,

• zawansowanego programowania WWW,

• z zakresu zarządzania dużymi projektami informatycznymi,

• z zakresu projektowania złożonych systemów informatycznych.

Umiejętności absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia w specjalności wytwarzanie oprogramowania posiada następujące umiejętności:

• potrafi tworzyć aplikacje z zastosowaniem języków programowania: C++, C#, Java, Python; potrafi programować w środowisku .NET,

• potrafi zaprojektować i zaimplementować system informatyczny,

• potrafi wykorzystać istniejące rozwiązania standaryzacyjne do realizacji zintegrowanych systemów informatycznych,

• potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie informatyki,

• potrafi projektować i implementować zaawansowane bazy danych oraz wiedzy,

• potrafi tworzyć systemy wspomagania decyzji,

• potrafi opracowywać oraz wdrażać systemy cyberbezpieczeństwa,

• potrafi tworzyć oprogramowanie do obliczeń równoległych bazujących na GPU,

• potrafi projektować i tworzyć zaawansowane aplikacje WWW,

• projektować aplikacje w wersji webowej i mobilnej,

• potrafi zarządzać dużym projektem informatycznym wykorzystując metryki oprogramowania,

• potrafi modelować systemy informatyczne przy wykorzystaniu odpowiednich języków,

• potrafi efektywnie zastosować metody formalne w analizie, projektowaniu i weryfikacji oprogramowania,

• potrafi porównać rozwiązania istniejących systemów komputerowych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne oraz wskazać możliwości ich ulepszenia,

• potrafi wykonać specyfikację testów w dużych projektach informatycznych,

• potrafi realizować wirtualizację i skalowanie oprogramowania,

• potrafi projektować Hurtownie Danych dostosowane do wymagań klienta.

Kompetencje społeczne absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia w specjalności wytwarzanie oprogramowania posiada następujące, ważniejsze kompetencje społeczne:

• rozumie potrzebę stałego dokształcania oraz uczenia się przez całe życie; potrafi w kreatywny sposób zastosować zdobytą wiedzę; potrafi zdobywać potrzebne informacje i dzielić się wiedzą z innymi,

• ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole,

• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

• ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i społecznej, poszanowania różnorodności poglądów,

• ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,

• prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu informatyka.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 321 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)