Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie Energetyki Odnawialnej

Informacje o programie studiów

Kod: EO-SI
Nazwa: Technologie Energetyki Odnawialnej
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5-letnie (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Technologie Energetyki Odnawialnej
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

Absolwent pierwszego stopnia kierunku Technologie energetyki odnawialnej będzie posiadał wiedzę w zakresie treści kształcenia koniecznych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich. Ponadto, w zakresie wiedzy absolwent będzie miał wiedzę w zakresie przedmiotów nauk podstawowych, m.in. takich jak: matematyka, fizyka, koniecznych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich; wiedzę o podstawowych zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomii, prawa gospodarczego, zasad prowadzenia przedsiębiorstwa oraz regulacji związanych z prawem ochrony własności intelektualnej; wiedzę umożliwiającą samodzielne konfigurowanie swojego stanowiska pracy i posługiwania się pakietami systemów obliczeniowych i biurowych, w tym tworzenia rysunków technicznych i grafiki inżynierskiej; wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, energetyki odnawialnej, budowy i eksploatacji różnych źródeł energii elektrycznej; zasadach funkcjonowania rynków energii; wiedzę w zakresie metrologii, metod pomiarowych, planowania i wykonywania eksperymentów oraz analizy pozyskanych wyników; wiedzę w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, konfiguracji, zasady działania i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym instalacji obsługujących odnawialne źródła energii; wiedzę z zakresu systemów elektroenergetycznych, w tym: źródeł rozproszonych, inteligentnych sieci prosumenckich, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej, sterowania systemem elektroenergetycznym; wiedzę dotyczącą jakości energii elektrycznej, kompatybilności urządzeń elektrycznych, zakłóceń występujących podczas pracy urządzeń elektrycznych oraz niezawodności ich pracy; znał i rozumiał teorie i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; wiedzę z zakresu inżynierii wysokonapięciowej i ochrony odgromowej i przepięciowej; wiedzę w zakresie materiałów elektrotechnicznych, zna ich podstawowe własności i zastosowania; znał metody, algorytmy, techniki i narzędzia stosowane przy tworzeniu audytów energetycznych; posiadał ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych; wiedzę w zakresie zastosowań współczesnej technologii informacyjnej, tworzenia programów komputerowych i działania algorytmów oraz narzędzi związanych z programowaniem, a także w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w elektroenergetyce, symulacji komputerowych i komputerowego wspomagania projektowania inteligentnych sieci i instalacji prosumenckich oraz przewodowej i bezprzewodowej transmisji danych.

W zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu przedmiotów nauk podstawowych, m.in. takich jak: matematyka, fizyka, niezbędną do rozwiązywania zagadnień i problemów o charakterze inżynierskim; pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym; integrować uzyskane informacje, dokonywać interpretacji, a także wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie oraz brać udział w dyskusji; stosować w praktyce: zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz dokonać oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań inżynierskich; miał umiejętność samokształcenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych; potrafi dokonać analizy funkcjonowania, wyboru i oceny przydatności metod, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w dziedzinie energetyki odnawialnej, w tym w środowisku pracy; przedstawić otrzymane wyniki i dokonać ich interpretacji oraz przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; wykorzystać metody analityczne, symulacje i eksperymenty do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym zastosować system komputerowy do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi oraz do akwizycji danych pomiarowych, zaplanować i przeprowadzić symulacje za pomocą specjalistycznych aplikacji komputerowych, zaplanować i przeprowadzić eksperymenty oraz wykonywać pomiary wybranych wielkości samodzielnie lub w zespole; rozwiązywać problemy projektowe, technologiczne i eksploatacyjne, w tym potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować i skonfigurować obwód elektryczny, zrealizować proste urządzenia elektryczne i energoelektroniczne, ma umiejętności w zakresie technik grafiki inżynierskiej oraz projektowania komputerowego; nadzorować procesy technologiczne związane z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej oraz planowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej; przy realizacji formułowaniu i rozwiazywaniu zadań inżynierskich, dostrzegać aspekty pozatechniczne, systemowe, społeczne i etyczne; samodzielnie analizować problemy związane z przesyłem, rozdziałem i użytkowaniem energii produkowanej przez odnawialne źródła energii, a także ocenić zagrożenia ekologiczne lokalnego środowiska, w którym funkcjonują źródła energii odnawialnej. Ponadto będzie miał umiejętność analizowania krajowych i unijnych regulacji prawnych odnoszących się do odnawialnych źródeł energii i inteligentnej energetyki rozproszonej oraz umiejętność wdrażania technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz potrafi prowadzić efektywną eksploatację urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Absolwent kierunku będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 321 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)