Politechnika Opolska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Logistyka

Informacje o programie studiów

  Kod: IL-SM
  Nazwa: Logistyka
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 1,5-letnie (3 semestry)
Kierunki: Logistyka
Kierunki do
wyboru:
Logistyka Inżynieria transportu w logistyce
Logistyka Międzynarodowe łańcuchy dostaw
Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, logistyka, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, logistyka - inżynieria transportu w logistyce, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, logistyka - inżynieria transportu w logistyce, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, logistyka - międzynarodowe łańcuchy dostaw, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, logistyka - międzynarodowe łańcuchy dostaw, st. II-go stopnia (mgr)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Logistyka posiadają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kształtowania procesów przemieszczania ładunków, metod projektowania, wymiarowania i analizowania systemów logistycznych oraz organizacji i zarządzania w transporcie, wykorzystania i zarządzania nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach procesów logistycznych, jak również rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.

Wiedza

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Logistyka jest wyposażony w zaawansowaną wiedzę w obszarze nauk technicznych, z elementami nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie: logistyki transportu, instytucji logistycznych krajowych i międzynarodowych oraz z branży TSL, relacji między podmiotami logistycznymi w skali mikro, mezo, makro, eurologistyki. Ponadto zna powiązania pomiędzy działom logistyki i ich koncepcjom oraz prawa związane z zarządzaniem zamówieniami, obsługą klienta, gospodarką magazynową i zarządzaniem zapasami, a także zarządzania flotą samochodową. Co więcej zna sposoby pozyskiwania i wykorzystania danych dotyczących logistyki, norm oraz reguł (prawnych, organizacyjnych, etycznych). Posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów zmian struktur i instytucji logistycznych, ich rozwoju oraz o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian. Co ważne zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz wie jak wykorzystać wiedzę w zakresie logistyki w praktycznym działaniu przedsiębiorczym w tym obszarze oraz projektowania łańcuchów logistycznych w różnych branżach przemysłu.

Umiejętności

Absolwent II stopnia Logistyki potrafi identyfikować złożone systemy logistyczne i łańcuchy dostaw we wszystkich obszarach logistyki oraz prawidłowo interpretować zjawiska (np. koszty, poprawność, zmienność zapotrzebowania) w logistyce oraz oceniać wzajemne relacje, które zachodzą między tymi zjawiskami w obszarach transportu, zaopatrzenia, dystrybucji, obsługi klienta.

Absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy konkretnych procesów i zjawisk logistycznych z uwzględnieniem finansowych aspektów zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania zapasami oraz flotami samochodowymi. Potrafi również samodzielnie formułować opnie dotyczące wielkości ekonomicznych i finansowych w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i wyników w sferze logistyki i procesów z nią związanych.

Ponadto, absolwent tego kierunku potrafi samodzielnie stawiać i weryfikować proste hipotezy badawcze z zakresu zagadnień związanych z transportem, spedycją, zarządzaniem w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Potrafią również analizować przyczyny i przebieg zjawisk oraz procesów logistycznych w łańcuchach dostaw, takich jak prognozowanie popytu, wielkość zamówień i poziom obsługi logistycznej klienta. Dodatkowo potrafi identyfikować zjawiska i procesy w systemach logistycznych biorąc pod uwagę konieczne czynności manipulacyjne, obsługi klienta, transportu i spedycji towarów, z uwzględnieniem magazynowania i przewozu materiałów i towarów neutralnych oraz niebezpiecznych.

Absolwenci tego kierunku oprócz powyższych umiejętności potrafią sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami dotyczącymi zagadnień logistyki, w tym normami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnych zadań z zakresu zarządzania transportem w logistyce oraz wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w różnych obszarach logistycznego łańcucha dostaw. Samodzielnie potrafią rozwiązać proste zagadnienia transportowe, związane z analizą finansową, a także przeprowadzać procedury wyboru poprawnego rozwiązania tych zagadnień.

Kompetencje

Absolwenci studiów magisterskich rozumieją istotę procesów logistycznych, funkcjonowanie i zależności między poszczególnymi sferami logistyki w przedsiębiorstwie, zarówno w ujęciu fazowym, jak i procesowym. Będą rozumieli rolę, uwarunkowania tworzenia i zasady funkcjonowania centrów logistycznych i logistycznych łańcuchów dostaw, a także znaczenie infrastruktury technicznej gospodarki dla sprawnego funkcjonowania logistyki krajowej i międzynarodowej. Posiadają umiejętności przeprowadzania analiz dotyczących zarządzania przepływem ładunków, transportu wewnętrznego i zewnętrznego, krajowego i międzynarodowego. Absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze logistycznym w poszczególnych sferach logistyki: zarządzanie, transport, spedycja, obsługa klienta.

Perspektywy rozwoju i perspektywy zawodowe

Po zakończeniu edukacji na II stopniu kierunku Logistyka i obronie pracy dyplomowej, absolwent otrzyma tytuł zawodowy magistra inżyniera i jest gotowy do podjęcia zatrudnienia. Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy zarządzania logistycznego. Pozwolą także usprawniać działania logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Plan studiów i program kształcenia uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, uchwała nr 36/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r., po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Opolskiej. Program kształcenia uwzględnia efekty kształcenia dla kierunku Logistyka uchwalone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 93 z dnia 29 marca 2017r. (zmiana: nr 155 z dnia 20 września 2017r.)