Politechnika Opolska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Informacje o programie studiów

  Kod: IZ-NM
  Nazwa: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  Tryb studiów: Niestacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 1,5-letnie (3 semestry)
Kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Kierunki do
wyboru:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Logistyka w energetyce
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie logistyką
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie projektami
Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, zarządzanie i inżynieria produkcji, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie i inżynieria produkcji - logistyka w energetyce, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie i inżynieria produkcji - logistyka w energetyce, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie i inżynieria produkcji - techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie i inżynieria produkcji - techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie i inżynieria produkcji - zarządzanie bezpieczeństwem pracy, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie i inżynieria produkcji - zarządzanie bezpieczeństwem pracy, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie i inżynieria produkcji - zarządzanie innowacjami, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie i inżynieria produkcji - zarządzanie innowacjami, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie i inżynieria produkcji - zarządzanie logistyką, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie i inżynieria produkcji - zarządzanie logistyką, nst. II-go stopnia (mgr)

Pozostałe toki nauczania

1 rok, sem. 2, zarządzanie i inżynieria produkcji- zarządzanie projektami, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem. 3, zarządzanie i inżynieria produkcji- zarządzanie projektami, nst. II-go stopnia (mgr)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza:

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, łączący podstawową wiedzę inżynierską z dziedziny mechaniki i budowy maszyn, zastosowania technologii informacyjnych z kompetencjami w zakresie organizacji procesów produkcyjnych, zarządzania przedsiębiorstwem od poziomu operacyjnego do strategicznego.

Po odbyciu studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Absolwent ma wiedzę w zakresie menadżersko-inżynierskim i zna metody badania rynku. Posiada wiedzę na temat prawnych podstaw organizacji przedsiębiorstw. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej a także potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

Absolwent ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i statystyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę w zakresie zagadnień kluczowych, w tym: zarządzania strategicznego, organizacji systemów produkcyjnych, zintegrowanych systemów zarządzania, prognozowania i symulacji, zarządzania projektem i innowacjami, systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą. Absolwent potrafi modelować oraz optymalizować procesy produkcyjne z wykorzystywaniem narzędzi informatycznych. Ma wiedzę dotyczącą cyklu życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych, a także działania i stosowania systemów informatycznych.

Dysponuje wiedzą na temat organizacji pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji zna i rozumie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie z zakresu rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami produkcyjnymi za pomocą metod i technik inżynierskich wspomaganych systemami informatycznymi. Ponadto posiada wiedzę dotyczącą zarządzania kosztami oraz jakością produkcji jak również koordynowania prac zespołów pracowniczych.

Umiejętności:

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z obszaru nauk technicznych. Posiada umiejętności z zakresu: znajomości metod i technik produkcyjnych, projektowania nowych oraz nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych, analizy kosztowej, zarządzania finansami. W ramach kierunku absolwent posiadł umiejętności z zakresu prognozowania zjawisk gospodarczych, wykorzystania systemów wspomagania decyzji, zarządzania wiedzą i projektami oraz organizacji systemów produkcyjnych. Potrafi integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla zarządzania i inżynierii produkcji, uwzględniając ich specyfikę oraz podejście systemowe i pozatechniczne. Potrafi posługiwać się odpowiednimi technikami informacyjnymi oraz właściwie dobranymi programami komputerowymi wspomagającymi realizację zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji. Absolwent potrafi dokonywać identyfikacji i szczegółowej analizy oraz proponować ulepszenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Potrafi przygotować pracę pisemną z wykorzystaniem właściwego dla kierunku studiów słownictwa z uwzględnieniem aktualnej literatury przedmiotu. Ponadto posiada umiejętność przygotowania prezentacji i referatów wystąpień publicznych z wykorzystaniem wiedzy inżynierskiej. Absolwent ma zdolność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołem i skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji.

Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi w języku polskim i w języku obcym opracować naukową pracę pisemną z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, przedstawiającą wyniki przeprowadzonych badań. Ma umiejętność samokształcenia się i pogłębiania wiedzy zwłaszcza w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w zarządzaniu i inżynierii produkcji oraz języków obcych.

Kompetencje:

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Absolwent potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać wybrane problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługuje się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej. Potrafi współdziałać w grupie. Jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji.

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przygotowuje studentów do wymagań krajowego oraz międzynarodowego rynku pracy. Absolwent znajduje wiele możliwości zatrudnienia — zwłaszcza w firmach produkcyjnych, usługowych, projektowych i doradczych w tym w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach administracyjnych i samorządowych.

Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Plan studiów i program kształcenia uchwalony przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki nr 37/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r., po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Opolskiej. Program kształcenia uwzględnia efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji uchwalone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 93 z dnia 29 marzec 2017r., (zmiana: 155 z dnia 20 września 2017r.)