Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria Środowiska

Informacje o programie studiów

Kod: MF-NI
Nazwa: Inżynieria Środowiska
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5-letnie (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Inżynieria Środowiska
Inżynieria Środowiska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Mechaniczny (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza: Absolwent ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki pozwalającą na wykorzystanie metod matematycznych i fizycznych do opisu procesów jednostkowych i wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej. Ma wiedzę z chemii w zakresie pozwalającym na rozumienie zjawisk i procesów chemicznych. Ma podstawową wiedzę z zakresu procesów i operacji jednostkowych. Posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa, związaną z doborem tworzyw i materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji przemysłowych. Ma wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki, automatyki oraz informatyki w zakresie potrzebnym do formułowania i rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych i projektowych związanych z inżynierią procesową. Zna zasady działania układów kontrolno-pomiarowych oraz elektronicznych układów sterowania i miernictwa przemysłowego. Absolwent zna zasady rysunku technicznego i grafiki inżynierskiej umożliwiającej rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu inżynierii i aparatury procesowej oraz zasady ochrony środowiska naturalnego związane z przemysłem chemicznym i pokrewnymi oraz ma świadomość zagrożeń i zna metody ich identyfikacji. Ma wiedzę z podstaw mechaniki, mechaniki płynów i wytrzymałości materiałów w zakresie potrzebnym do rozumienia zasad działania i konstruowania aparatów i urządzeń. Ma podstawową wiedzę z zakresu termodynamiki oraz procesów cieplno-przepływowych zachodzących w układach jedno i wielofazowych. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu inżynierii procesowej, biotechnologii oraz technologii chemicznej i spożywczej. Ma wiedzę o surowcach, produktach wykorzystywanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz o kierunkach rozwoju przemysłów w krajów i na świecie. Absolwent zna zasady projektowania inżynierskiego oraz programowania komputerowego wspomagającego projektowanie procesów i aparatów. Zna podstawowe metody numeryczne i informatyczne oraz narzędzia i materiały przydatne do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia produktów, maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych. Zna zasady budowy i konstrukcji aparatury, wyboru typu aparatów i ich elementów oraz urządzeń stosowanych w przemysłach chemicznym i pokrewnych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z inżynierią i aparaturą procesową. Ma podstawową wiedzę z zakresu technologii i urządzeń przemysłowych, operacji jednostkowych oraz modelowania procesów cieplno-przepływowych. Absolwent zna podstawy ciepłownictwa i ogrzewnictwa, technik pozyskiwania energii, procesów termicznych oraz zasad wykorzystania energii konwencjonalnej i odnawialnej. Zna zasady identyfikowania zagrożeń, bezpieczeństwa przemysłowego i higieny pracy oraz ergonomii w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej. Ma podstawową wiedzę o stosowaniu przepisów prawych, norm, oraz wytycznych w projektowaniu i eksploatacji obiektów technicznych. Ma ogólną wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną oraz wiedzę z zakresu zarządzania w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz transferu technologii. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z prawem autorskim i patentowym, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Umiejętności: Absolwent pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z naukami technicznymi. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować opinie, a także wykorzystywać różne techniki do porozumiewania się. Potrafi przygotować i opracować zadany problem techniczny z zakresu inżynierii procesowej w języku polskim oraz języku obcym uznawanym za podstawowy oraz przygotować i przedstawić w języku polskim oraz języku obcym uznawanym za podstawowy, prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień inżynierskich. Posiada umiejętności samokształcenia się. Pracuje indywidualnie i w zespole. Ma umiejętności językowe w obszarze nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii chemicznej i procesowej zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent posługuje się programami komputerowymi (edytory tekstu i prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych), właściwymi dla realizacji podstawowych zadań inżynierskich. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi niezbędnymi do realizacji działań typowych do działalności inżynierskiej, a także planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i formułować wnioski. Potrafi zastosować metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich. W oparciu o wiedzę ogólną wyjaśnia podstawowe zjawiska związane z istotnymi procesami w inżynierii chemicznej i procesowej. Potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich. Uwzględnia regulacje prawne w obszarze technicznych norm produktowych. Ocenia zagrożenia związane ze stosowaniem surowców, produktów i procesów chemicznych. Posiada przygotowanie niezbędne do pracy w przemyśle oraz zna zasady BHP. Potrafi dokonywać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w inżynierii procesowej, a także posługiwać się aparatura pomiarową posiadając przy tym umiejętność szacowania błędów. Posiada umiejętności obserwacji zjawisk i procesów oraz potrafi w ramach eksperymentu wykonać pomiary charakterystycznych wielkości fizycznych, chemicznych i biologicznych istotnych z punktu widzenia inżynierii procesowej oraz interpretować uzyskane wyniki. Potrafi identyfikować i formułować proste zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z inżynierią procesową oraz ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń z procesami inżynierii procesowej. Potrafi - zgodnie z zadana specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces typowy dla inżynierii procesowej wykorzystując odpowiednie metody, techniki i narzędzia. Umie zrealizować proste zadania badawcze dotyczące szeroko rozumianych technologii inżynierii procesowej. Kompetencje społeczne: Absolwent rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych oraz potrafi organizować proces uczenia się innych osób. Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, szczególnie w kontekście jej wpływu na środowisko przyrodnicze. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przejmując w niej różne role. Rozumie ważność działań zespołowych. Potrafi określić priorytety i ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów i opinii. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy, kierować własnym rozwojem. Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych. Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiarygodnych informacji dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty kształcenia zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 108 z dnia 26 kwietnia 2017r. (zmiana: 157 z dnia 20 września 2017r.)

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)