Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika i Budowa Maszyn

Informacje o programie studiów

Kod: MM-SM
Nazwa: Mechanika i Budowa Maszyn
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 1,5-letnie (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Mechanika i Budowa Maszyn Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości
Mechanika i Budowa Maszyn Spawalnictwo
Mechanika i Budowa Maszyn Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn Maszyny i urządzenia przemysłowe
Mechanika i Budowa Maszyn Samochody i ciągniki
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Mechaniczny (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar.

pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
1 rok, sem.1, mechanika i budowa maszyn - Eksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn, st. II-go stopnia (mgr) 1 rok, sem.1, mechanika i budowa maszyn - Zaawansowane metody projektowania w energetyce, st. II-go stopnia (mgr) 1 rok, sem.1, mechanika i budowa maszyn - komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn, st. II-go stopnia (mgr) 1 rok, sem.1, mechanika i budowa maszyn - maszyny i urządzenia przemysłowe, st. II-go stopnia (mgr) 1 rok, sem.1, mechanika i budowa maszyn - samochody i ciągniki, st. II-go stopnia (mgr) 1 rok, sem.1, mechanika i budowa maszyn - projektowanie cyfrowe maszyn, st. II-go stopnia (mgr) 1 rok, sem.1, mechanika i budowa maszyn - projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja konstrukcji lekkich st. II-go stopnia (mgr) 1 rok, sem.1, mechanika i budowa maszyn -wytwarzanie i inżynieria jakości, st. II-go stopnia 1 rok, sem. 1, mechanika i budowa maszyn, st. II-go stacjonarne (mgr)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza: Absolwent ma pogłębioną wiedzę z matematyki umożliwiającą rozwiązywanie problemów

w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie

mechaniki analitycznej i drgań. Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o materiałach

inżynierskich stosowanych w budowie maszyn, badaniu ich właściwości, doborze i trendach

rozwojowych w tym zakresie. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie modelowania i konstruowania

maszyn z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie

technik wytwarzania. Ma ugruntowaną i pogłębioną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami

z zakresu funkcjonowania, budowy, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii napraw

i bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń. Ma pogłębioną wiedzę o cyklu życia urządzeń

mechanicznych. Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych,

prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

Absolwent ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą zarządzania w tym zarządzania jakością, logistyki

i prowadzenia działalności gospodarczej. Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie ochrony własności

intelektualnej. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu języka obcego

właściwą dla studiowanego kierunku, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie

B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności: Absolwent sprawnie pozyskuje informacje z literatury, baz danych i innych źródeł,

potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz

formułować i uzasadniać opinie. Sprawnie porozumiewa się przy użyciu różnych technik

w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach. Sprawnie posługuje się technikami

informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do wykonywania zadań inżynierskich. Absolwent

wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich, metody analityczne,

symulacyjne oraz eksperymentalne. Ma dobre przygotowanie do pracy w środowisku przemysłowym

oraz doskonale zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Posiada doświadczenie

w wykonywaniu analiz ekonomicznych podejmowanych działań inżynierskich. Absolwent krytycznie

analizuje i ocenia sposoby funkcjonowania rozwiązań technicznych: urządzeń, obiektów, systemów,

procesów i usług. Identyfikuje i opisuje problemy inżynierskie oraz potrafi je rozwiązywać i ulepszać.

Ocenia przydatność i prawidłowo wybiera metody i narzędzia najlepiej nadające się do rozwiązywania

zadań inżynierskich. Absolwent projektuje i usprawnia procesy, obiekty lub systemy niezbędne dla

wykonywania zadań inżynierskich z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych. Potrafi formułować

i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi

w budowie i eksploatacji maszyn. Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania różnych

technik i technologii w zakresie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń. Absolwent ma

umiejętność samokształcenia się. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie

specjalistycznej terminologii. Potrafi kierować grupą, inspirować jej działania oraz współpracować

z innymi podmiotami.

Kompetencje społeczne:Absolwent ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej

przez całe życie i potrafi dobrać właściwe źródła wiedzy i metody uczenia dla siebie i innych.

Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera mechanika i menedżera, między innymi jej

konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska. Ma świadomość odpowiedzialności

związanej z decyzjami, podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej i menedżerskiej,

szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska.

Absolwent ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad etyki

zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością

i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych. Rozumie społeczną rolę

inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii

dotyczących rozwoju techniki i związanych z tym zagrożeń.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 324 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)