Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika i Budowa Maszyn

Informacje o programie studiów

Kod: MN-NM
Nazwa: Mechanika i Budowa Maszyn
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 1,5-letnie (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Mechanika i Budowa Maszyn Eksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn Maszyny i urządzenia przemysłowe
Mechanika i Budowa Maszyn Samochody i ciągniki
Mechanika i Budowa Maszyn Zaawansowane metody projektowania w energetyce
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Mechaniczny (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar.

pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
1 rok, sem. 1, mechanika i budowa maszyn, nst. II-go stopnia (mgr)

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza: Absolwent ma pogłębioną wiedzę z matematyki umożliwiającą rozwiązywanie problemów w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie mechaniki analitycznej i drgań. Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o materiałach inżynierskich stosowanych w budowie maszyn, badaniu ich właściwości, doborze i trendach rozwojowych w tym zakresie. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie modelowania i konstruowania maszyn z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie technik wytwarzania. Ma ugruntowaną i pogłębioną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania, budowy, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii napraw i bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń. Ma pogłębioną wiedzę o cyklu życia urządzeń mechanicznych. Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Absolwent ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą zarządzania w tym zarządzania jakością, logistyki i prowadzenia działalności gospodarczej. Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu języka obcego właściwą dla studiowanego kierunku, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności: Absolwent sprawnie pozyskuje informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Sprawnie porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach. Sprawnie posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do wykonywania zadań inżynierskich. Absolwent wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Ma dobre przygotowanie do pracy w środowisku przemysłowym oraz doskonale zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Posiada doświadczenie w wykonywaniu analiz ekonomicznych podejmowanych działań inżynierskich. Absolwent krytycznie analizuje i ocenia sposoby funkcjonowania rozwiązań technicznych: urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług. Identyfikuje i opisuje problemy inżynierskie oraz potrafi je rozwiązywać i ulepszać. Ocenia przydatność i prawidłowo wybiera metody i narzędzia najlepiej nadające się do rozwiązywania zadań inżynierskich. Absolwent projektuje i usprawnia procesy, obiekty lub systemy niezbędne dla wykonywania zadań inżynierskich z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych. Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w budowie i eksploatacji maszyn. Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania różnych technik i technologii w zakresie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń. Absolwent ma umiejętność samokształcenia się. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii. Potrafi kierować grupą, inspirować jej działania oraz współpracować z innymi podmiotami.

Kompetencje społeczne: Absolwent ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej przez całe życie i potrafi dobrać właściwe źródła wiedzy i metody uczenia dla siebie i innych. Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera mechanika i menedżera, między innymi jej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska. Ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej i menedżerskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska. Absolwent ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych. Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących rozwoju techniki i związanych z tym zagrożeń.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 324 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)