Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wzornictwo przemysłowe

Informacje o programie studiów

Kod: MP-SI
Nazwa: Wzornictwo przemysłowe
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5-letnie (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Wzornictwo przemysłowe
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Mechaniczny (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza: Absolwent ma wiedzę w zakresie matematyki, rozszerzoną w zakresie niezbędnym do modelowania w obszarze wzornictwa przemysłowego. Ma wiedzę w zakresie fizyki ukierunkowaną na zagadnienia potrzebne do zrozumienia, opisu i wykorzystania zjawisk fizycznych przy projektowaniu i wytwarzaniu różnych wzorów przemysłowych. Ma wiedzę w zakresie malarstwa i rzeźby potrzebną do projektowania wzorów użytkowych. W zaawansowanym stopniu zna zasady grafiki inżynierskiej oraz narzędzia stosowane w przygotowywaniu dokumentacji technicznej i wizualizacji obiektów. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie analizy wytrzymałościowej oraz zasad projektowania części maszyn i konstrukcji mechanicznych. Absolwent ma stosowną dla kierunku wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki. Ma stosowną dla kierunku wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy maszyn, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii naprawy i bezpiecznego użytkowania. Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu wytwarzania wzorów użytkowych. Ma wiedzę w zakresie metrologii. W zaawansowanym stopniu dysponuje wiedzą w zakresie materiałów inżynierskich, ich badań oraz technologii kształtowania oraz sposobów łączenia. Absolwent ma wiedzę o cyklu życia produktu i wzoru oraz wybranych maszyn i urządzeń. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych działań dla ochrony zabytków i środowiska kulturalnego. Ma wiedzę dotyczącą historii sztuki, architektury i wzornictwa. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności: Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma umiejętność samokształcenia. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań z zakresu projektowania i wytwarzania wzorów użytkowych. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Absolwent ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w zakresie projektowania i wytwarzania wzorów użytkowych. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi w zakresie budowy i wytwarzania wzorów użytkowych. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować wzór, obiekt, system lub proces, typowe dla procesu projektowania i wytwarzania, używając właściwych metod, technik i narzędzi. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach. Absolwent posiada doświadczenie w tworzeniu własnych koncepcji projektowych, wynikających z rozumienia potrzeb społecznych, zmian cywilizacyjnych i kulturowych.

Kompetencje społeczne: Absolwent ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy przez całe życie i potrafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób. Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera-mechanika, między innymi jej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska. Ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska. Rozumie ważność działań zespołowych i potrafi brać odpowiedzialność za wyniki wspólnych działań. Absolwent ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Wykazuje się przedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych. Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych jej aspektów.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 324 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)