Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Energetyka i inżynieria środowiska

Informacje o programie studiów

Kod: MS-NI
Nazwa: Energetyka i inżynieria środowiska
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5-letnie (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Energetyka i inżynieria środowiska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Mechaniczny (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza: Absolwent ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemii i wybranych nauk o ziemi niezbędną do poszerzonego rozumienia i opisu studiowanych zagadnień. Zna zasady grafiki inżynierskiej umożliwiające w rozwiązywanie zaawansowanych problemów technicznych oraz trafnie identyfikuje narzędzia stosowane w przygotowaniu dokumentacji technicznej. Zna aktualne metody numeryczne i informatyczne oraz narzędzia i materiały przydatne do rozwiązywania zaawansowanych zadań dla typowych technologii przemysłowych. Posiada usystematyzowaną i aktualną wiedzę z zakresu metrologii i pomiaru wielkości istotnych dla zakresu studiowanych zjawisk i procesów rzeczywistych. Absolwent posiada usystematyzowaną i aktualną wiedzę w zakresie materiałoznawstwa związaną z doborem tworzyw i materiałów konstrukcyjnych oraz wytrzymałością i trwałością elementów konstrukcyjnych. Posiada wiedzę pozwalającą rozumieć w sposób poszerzony zasady działania, doboru i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz maszyn cieplno-przepływowych. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu ruchu ciepła i masy oraz rozumie zasady bilansowania procesów cieplnych i dyfuzyjnych. Ma wystarczający dla potrzeb inżynierskich zasób aktualnej wiedzy o budowie i eksploatacji obiektów budowlanych i infrastruktury komunalnej. Absolwent zna szczegółowe zasady identyfikowania zagrożeń, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w czasie budowy i eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji. Ma zaawansowaną wiedzę o zagrożeniach dla środowiska wynikających z prowadzenia procesów technologicznych oraz sposoby ograniczania ich wpływu na środowisko. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zasady gospodarowania zasobami i nośnikami energii, odpadami oraz zasady gospodarki wodno-ściekowej. Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, potrafi korzystać z prawa patentowego i zasobów informacji patentowej. Ma stosowną wiedzę dotyczącą wybranych nauk humanistycznych lub społecznych przydatną w pracy inżyniera.

Umiejętności: Absolwent umie w zaawansowanym stopniu pozyskiwać informacje ze źródeł związanych z naukami technicznymi; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować opinie. Ma umiejętność samokształcenia się i samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zaawansowanych zadań inżynierskich. Absolwent potrafi samodzielnie planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane na ich podstawie wyniki oraz formułować wypływające stąd wnioski. Potrafi identyfikować i formułować specyfikację zadania inżynierskiego oraz zastosować metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do rozwiązywania zadań inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień typowych dla studiowanego kierunku. Posiada przygotowanie niezbędne do pracy w warunkach przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP i ergonomii pracy. W zaawansowanym stopniu potrafi uwzględnić regulacje prawne w obszarze technicznych norm produktowych. Absolwent potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik oraz potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym dokumentację i prezentację dotyczącą zagadnień z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi w stopniu zaawansowanym przeprowadzać techniczne i ekonomiczne analizy opłacalności podejmowanych przez siebie działań inżynierskich i przewidywać ich efekty. Potrafi w stopniu zaawansowanym dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i możliwości wykorzystania danej technologii a także ocenić podstawowe parametry pracy urządzeń wchodzących w jej skład. Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie o charakterze praktycznym.

Kompetencje społeczne: Absolwent rozumie potrzebę dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, potrafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób. Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych z uwzględnieniem własnych potrzeb rozwoju zawodowego i pozazawodowego. Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera. Ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej, szczególnie w kategoriach społecznych, bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska. Absolwent ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dostrzegania i poszanowania różnorodności poglądów i opinii. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy. Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz współdziałania w grupie, w której przyjmuje różne role. Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiarygodnych informacji dotyczących efektów własnej pracy inżynierskiej.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 324 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)