Politechnika Opolska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Mechatronika

Informacje o programie studiów

  Kod: MT-SM
  Nazwa: Mechatronika
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 1,5-letnie (3 semestry)
Kierunki: Mechatronika
Kierunki do
wyboru:
Mechatronika Systemy automatyki i robotyki w mechatronice
Mechatronika Mechatronika w pojazdach i maszynach
Jednostki: Wydział Mechaniczny (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, mechatronika, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, mechatronika - systemy automatyki i robotyki w mechatronice, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, mechatronika - systemy automatyki i robotyki w mechatronice, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, mechatronika - mechatronika w pojazdach i maszynach, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, mechatronika - mechatronika w pojazdach i maszynach, st. II-go stopnia (mgr)

Pozostałe toki nauczania

1 rok, sem. 2, mechatronika, st. II-go stopnia (mgr)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza: Absolwent ma poszerzoną wiedzę z matematyki umożliwiającą rozwiązywanie problemów w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów mechatronicznych. Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie mechaniki analitycznej, elektrotechniki i elektroniki. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu modelowania systemów mechatronicznych i ich obliczeń za pomocą metody elementów skończonych oraz zna ograniczenia, sposoby weryfikacji i obszar zastosowań tej metody. Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o materiałach inżynierskich stosowanych w budowie systemów mechatronicznych, badaniu ich właściwości, doborze i trendach rozwojowych

w tym zakresie. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie konstruowania systemów mechatronicznych z wykorzystaniem techniki komputerowej. Ma poszerzoną wiedzę

w zakresie technik wytwarzania i organizacji procesów produkcyjnych. Absolwent ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania, budowy, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii napraw

i bezpiecznego użytkowania systemów mechatronicznych. Ma rozszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie projektowania lub wytwarzania lub budowy i eksploatacji systemów mechatronicznych. Ma poszerzoną wiedzę o cyklu życia systemów mechatronicznych. Zna metody, techniki i narzędzia stosowane dla rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności. Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej typowej dla realizowanej specjalności. Absolwent ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą zarządzania, logistyki i prowadzenia działalności gospodarczej. Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę uzyskaną w ramach realizowanej specjalności. Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego. Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie metod numerycznych i programów komputerowych wykorzystywanych w symulacjach

i analizie lub w procesach projektowania i wytwarzania lub w eksploatacji systemów mechatronicznych.

Umiejętności: Absolwent sprawnie pozyskuje informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować

i uzasadniać opinie. Sprawnie porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach. Ma doświadczenie w przygotowywaniu w języku polskim i języku obcym opracowań problemów z zakresu ogólnych zagadnień inżynierskich oraz doświadczenie w przygotowywaniu w języku polskim i języku obcym opracowań problemów z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierskich. Ma umiejętność samokształcenia się. Ma umiejętności językowe w obszarze nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki, elektroniki i informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent sprawnie posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do wykonywania zadań inżynierskich. Sprawnie planuje i przeprowadza eksperymenty,

w tym pomiary i symulacje komputerowe, krytycznie interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga prawidłowe wnioski. Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Dostrzega, przy formułowaniu

i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Ma dobre przygotowanie do pracy w środowisku przemysłowym oraz doskonale zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Posiada doświadczenie w wykonywaniu analiz ekonomicznych podejmowanych działań inżynierskich. Sprawnie posługuje się metodami

i programami komputerowymi przydatnymi przy realizacji podejmowanych działań inżynierskich. Sprawnie posługuje się aparatura pomiarową i metodami szacowania błędów pomiaru. Absolwent krytycznie analizuje i ocenia sposoby funkcjonowania rozwiązań technicznych: urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług typowych w zakresie realizowanej specjalności. Identyfikuje i opisuje problemy inżynierskie w zakresie realizowanej specjalności oraz potrafi je rozwiązywać i ulepszać. Ocenia przydatność

i prawidłowo wybiera metody i narzędzia najlepiej nadające się do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności. Projektuje i usprawnia procesy, obiekty lub systemy niezbędne dla wykonywania zadań inżynierskich w realizowanej specjalności z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych. Prawidłowo dobiera materiały inżynierskie zapewniające poprawną eksploatację systemów mechatronicznych. Zna

i korzysta z dużą wprawą z różnych baz danych pomocnych przy realizacji zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności. Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi z zakresu mechatroniki. Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik

i technologii w zakresie mechatroniki.

Kompetencje społeczne: Absolwent ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej przez całe życie i potrafi dobrać właściwe źródła wiedzy i metody uczenia dla siebie i innych. Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera mechatronika

i menedżera, między innymi jej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska. Ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej i menedżerskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska. Potrafi kierować grupą, inspirować jej działania oraz współpracować z innymi podmiotami. Rozumie ważność działań zespołowych i potrafi brać odpowiedzialność za wyniki wspólnych działań. Umie wszechstronnie analizować i efektywnie realizować przydzielone zadania. Absolwent ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością

i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych. Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji

i opinii dotyczących rozwoju techniki i związanych z tym zagrożeń, szczególnie w zakresie mechatroniki.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Plan studiów i program kształcenia uchwalony przez Radę Wydziału Mechanicznego, uchwała nr 56 z dnia 17 maja 2017r., po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Opolskiej. Program kształcenia uwzględnia efekty kształcenia dla kierunku Mechatronika uchwalone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 157 z dnia 20 września 2017r.