Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika i Budowa Maszyn (studia prowadzone w języku angielskim)

Informacje o programie studiów

Kod: MU-SI
Nazwa: Mechanika i Budowa Maszyn (studia prowadzone w języku angielskim)
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5-letnie (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn (studia prowadzone w języku angielskim)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Mechaniczny (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza: Absolwent ma wiedzę w zakresie matematyki, rozszerzoną w zakresie niezbędnym do

modelowania i analizy układów mechanicznych. Ma wiedzę w zakresie fizyki ukierunkowaną na

zagadnienia potrzebne do zrozumienia, opisu i wykorzystania zjawisk fizycznych przy projektowaniu

wytwarzaniu i eksploatacji układów mechanicznych. Ma wiedzę w zakresie chemii potrzebną do

poszerzonego rozumienia i opisu zjawisk występujących przy wytwarzaniu i eksploatacji elementów

maszyn. Absolwent w zaawansowanym stopniu zna zasady grafiki inżynierskiej oraz narzędzia

stosowane w przygotowywaniu dokumentacji technicznej. Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie

analizy wytrzymałościowej oraz zasad projektowania części maszyn i konstrukcji mechanicznych. Ma

stosowną dla kierunku wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Absolwent ma

rozszerzoną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy maszyn, obsługi,

diagnozowania stanu technicznego, technologii naprawy i bezpiecznego użytkowania. Ma

usystematyzowaną wiedzę z zakresu wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych.

Ma wiedzę w zakresie metrologii w budowie maszyn. Absolwent w zaawansowanym stopniu

dysponuje wiedzą w zakresie materiałów inżynierskich, ich badań oraz technologii kształtowania. Ma

wiedzę o cyklu życia maszyn i urządzeń mechanicznych. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia

społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań

działalności inżynierskiej. Absolwent ma wiedzę dotyczącą zarządzania, logistyki i prowadzenia

działalności gospodarczej. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna i rozumie teorie

i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności: Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł,

potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz

formułować i uzasadniać opinie. Ma umiejętność samokształcenia się. Potrafi posługiwać się językiem

obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi posługiwać się

technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań z zakresu projektowania,

wytwarzania i eksploatacji maszyn. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań

inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Absolwent ma przygotowanie

niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą

pracą. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich

w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Potrafi dokonać krytycznej analizy

sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, urządzenia, obiekty, systemy,

procesy i usługi w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Potrafi - zgodnie z zadaną

specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla

procesu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, używając właściwych metod, technik

i narzędzi. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz

w innych środowiskach.

Kompetencje społeczne: Absolwent ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy przez całe życie

i potrafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób. Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera-mechanika, między innymi jej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan

środowiska. Ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanymi w ramach

działalności inżynierskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz

ochrony środowiska Rozumie ważność działań zespołowych i potrafi brać odpowiedzialność za

wyniki wspólnych działań. Absolwent ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego,

przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Wykazuje

się przedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych.

Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych

informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych jej aspektów.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 324 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)