Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika i Budowa Maszyn (studia prowadzone w języku angielskim)

Informacje o programie studiów

Kod: MU-SM
Nazwa: Mechanika i Budowa Maszyn (studia prowadzone w języku angielskim)
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 1,5-letnie (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn (studia prowadzone w języku angielskim)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Mechaniczny (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza:

Absolwent ma poszerzoną wiedzę z matematyki umożliwiającą rozwiązywanie problemów w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych. Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie mechaniki analitycznej i drgań. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu modelowania konstrukcji i jej obliczeń za pomocą metody elementów skończonych oraz zna ograniczenia, sposoby weryfikacji i obszar zastosowań tej metody. Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o materiałach inżynierskich stosowanych w budowie maszyn, badaniu ich właściwości, doborze i trendach rozwojowych w tym zakresie. Absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie konstruowania maszyn z wykorzystaniem techniki komputerowej. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie technik wytwarzania i organizacji procesów produkcyjnych. Ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania, budowy, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii napraw i bezpiecznego użytkowania obrabiarek lub pojazdów samochodowych i maszyn, lub systemów C. Ma rozszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie projektowania lub wytwarzania lub budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych i maszyn. Ma poszerzoną wiedzę o cyklu życia urządzeń mechanicznych lub pojazdów i maszyn. Absolwent zna metody, techniki i narzędzia stosowane dla rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności. Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej typowej dla realizowanej specjalności. Ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą zarządzania, (w tym zarządzania jakością), logistyki i prowadzenia działalności gospodarczej. Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę uzyskaną w ramach realizowanej specjalności. Absolwent ma ugruntowaną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego. Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie metod numerycznych i programów komputerowych wykorzystywanych w symulacjach i analizie układów mechanicznych lub w procesach projektowania i wytwarzania lub w eksploatacji pojazdów i maszyn.

Umiejętności:

Absolwent sprawnie pozyskuje informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Sprawnie porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach. Ma doświadczenie w przygotowywaniu w języku polskim i języku obcym opracowań problemów z zakresu ogólnych zagadnień inżynierskich. Ma doświadczenie w przygotowywaniu w języku polskim i języku obcym opracowań problemów z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierskich. Ma umiejętność samokształcenia się. Absolwent ma umiejętności językowe w obszarze nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki i budowy maszyn, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Sprawnie posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do wykonywania zadań inżynierskich. Sprawnie planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, krytycznie interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga prawidłowe wnioski. Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Absolwent dostrzega, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Ma dobre przygotowanie do pracy w środowisku przemysłowym oraz doskonale zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Posiada doświadczenie w wykonywaniu analiz ekonomicznych podejmowanych działań inżynierskich. Sprawnie posługuje się metodami i programami komputerowymi przydatnymi przy realizacji podejmowanych działań inżynierskich. Sprawnie posługuje się aparaturą pomiarową i metodami szacowania błędów pomiaru. Krytycznie analizuje i ocenia sposoby funkcjonowania rozwiązań technicznych: urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług typowych w zakresie realizowanej specjalności. Absolwent identyfikuje i opisuje problemy inżynierskie w zakresie realizowanej specjalności oraz potrafi je rozwiązywać i ulepszać. Ocenia przydatność i prawidłowo wybiera metody i narzędzia najlepiej nadające się do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności. Projektuje i usprawnia procesy, obiekty lub systemy niezbędne dla wykonywania zadań inżynierskich w realizowanej specjalności z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych. Prawidłowo dobiera materiały inżynierskie zapewniające poprawną eksploatację maszyny. Zna i korzysta z dużą wprawą z różnych baz danych pomocnych przy realizacji zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności. Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Absolwent potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii w zakresie mechaniki i budowy maszyn.

Kompetencje społeczne:

Absolwent ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej przez całe życie i potrafi dobrać właściwe źródła wiedzy i metody uczenia dla siebie i innych. Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera mechanika i menedżera, między innymi jej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska. Ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej i menedżerskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska. Potrafi kierować grupą, inspirować jej działania oraz współpracować z innymi podmiotami. Absolwent rozumie ważność działań zespołowych i potrafi brać odpowiedzialność za wyniki wspólnych działań. Umie wszechstronnie analizować i efektywnie realizować przydzielone zadania. Ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych. Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących rozwoju techniki i związanych z tym zagrożeń, szczególnie w zakresie mechaniki i budowy maszyn.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Plan studiów i program kształcenia uchwalony przez Radę Wydziału Mechanicznego , uchwała nr 105 z dnia 17 maja 2017r., po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Opolskiej. Program kształcenia uwzględnia efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn uchwalone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 108 z dnia 26 kwietnia 2017r. (zmiana: nr 157 z dnia 20 września 2017r.).

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)