Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria Środowiska (studia prowadzone w języku angielskim)

Informacje o programie studiów

Kod: MW-SM
Nazwa: Inżynieria Środowiska (studia prowadzone w języku angielskim)
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 1,5-letnie (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Inżynieria Środowiska (studia prowadzone w języku angielskim)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Inżynieria Środowiska (studia prowadzone w języku angielskim) Advanced Technologies in Environmental Engineering
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Mechaniczny (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza:

Absolwent ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o ziemi w zakresie potrzebnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami inżynierii środowiska. Posiada wiedzę na temat planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. Zna zasady identyfikowania zagrożeń, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w czasie budowy i eksploatacji instalacji stosowanych w inżynierii środowiska. Posiada wiedzę z zakresu konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii oraz możliwości technicznych i technologicznych ich pozyskiwania, konwersji i zastosowania. Zna statystyczne metody analizy danych i opracowywania wyników pomiarów. Absolwent zna metody numeryczne i informatyczne oraz narzędzia przydatne z punktu widzenia rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska. Posiada wiedzę w zakresie modelowania procesów, zjawisk i urządzeń w inżynierii środowiska. Ma wiedzę o metodach, narzędziach i modelach zarządzania środowiskiem, w tym także gospodarki odpadami. Ma wiedzę z zakresu przygotowania i korzystania z dokumentacji inwestycyjnej oraz organizacji robót budowlanych i instalacyjnych. Zna zasady projektowania aparatów i urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska oraz trendy rozwojowe w budowie instalacji ochrony środowiska. Zna zasady projektowania inżynierskiego oraz programowania komputerowego wspomagającego projektowanie infrastruktury środowiskowej. Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu obserwacji zjawisk i procesów oraz zna metody wykonywania pomiarów charakterystycznych wielkości istotnych z punktu widzenia inżynierii środowiska. Posiada specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z inżynierią środowiska. Zna zasady projektowania procesów, obiektów i systemów inżynierii środowiska z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania. Zna metody, techniki i aparaturę do badania zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych z punktu widzenia inżynierii i ochrony środowiska, ma podstawową widzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska Ma wiedzę o roli środowiska naturalnego, ma świadomość zagrożeń oraz zna metody ich identyfikacji i ograniczania. Posiada aktualną wiedzę w zakresie innowacyjnych technologii stosowanych w inżynierii środowiska i pokrewnych dyscyplinach naukowych, zna zasadę zrównoważonego rozwoju. Absolwent zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska. Ma wiedzę o stosowaniu przepisów prawych, norm, oraz wytycznych w projektowaniu i eksploatacji obiektów technicznych. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

Umiejętności:

Absolwent pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z naukami technicznymi; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować opinie. Korzysta z osiągnięć intelektualnych innych autorów z poszanowaniem praw autorskich w celu przygotowania opracowania naukowego. Potrafi posługiwać się metodami statystycznymi w opracowaniu danych i w analizach środowiskowych. Wykorzystuje programy komputerowe do rozwiązywania zadań inżynierskich. Potrafi porozumiewać się w zakresie tematyki dotyczącej inżynierii środowiska przy użyciu różnych technik w różnych środowiskach, także w języku obcym. Absolwent potrafi przygotować w języku polskim oraz języku obcym uznawanym za podstawowy, zadany problem z zakresu inżynierii środowiska. Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim oraz języku obcym uznawanym za podstawowy, prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień inżynierskich. Posiada umiejętności samokształcenia się; pracuje indywidualnie i w zespole. Opanował umiejętność porozumiewania się w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego łącznie ze znajomością języka technicznego z zakresu inżynierii środowiska. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi niezbędnymi do realizacji działań typowych do działalności inżynierskiej. Potrafi formułować graficznie i opisowo ogólne wytyczne zagospodarowania przestrzennego. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i formułować wnioski. Potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową posiadając przy tym umiejętność szacowania błędów. Potrafi przeprowadzić analizę zadania inżynierskiego i zastosować metody symulacyjne prowadzące do ich rozwiązywania, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, testować hipotezy. Absolwent potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich. Potrafi korzystać z dokumentacji inwestycyjnej, ocenić koszty inwestycji, stosować zasady organizacji robót instalacyjnych. Potrafi dokonywać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Posiada umiejętności obserwacji zjawisk i procesów oraz potrafi w ramach eksperymentu wykonać pomiary charakterystycznych wielkości fizycznych, chemicznych i biologicznych istotnych z punktu widzenia inżynierii środowiska oraz interpretować uzyskane wyniki. Potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie z dziedziny inżynierii środowiska, w tym zawierające komponent badawczy oraz ocenić przydatność różnych metod i narzędzi służących do ich rozwiązania. Umie zrealizować proste zadania badawcze dotyczące szeroko rozumianych technologii ochrony środowiska. Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w inżynierii środowiska. Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją- zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces typowy dla inżynierii środowiska wykorzystując odpowiednie metody, techniki i narzędzia. Ocenia procesy, urządzenia, obiekty i systemy związane z inżynierią środowiska pod kątem ich efektywności energetycznej, ekonomicznej i wpływu na środowisko. Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim lub obcym przedstawiające wyniki własnych badań, w tym pracę magisterską.

Kompetencje społeczne:

Absolwent rozumie potrzebę dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Rozumie wagę konieczności zapewniania bezpiecznych warunków pracy. Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przejmując w niej różne role; rozumie ważność działań zespołowych. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ma świadomość ważności postępowania profesjonalnego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów i opinii. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy. Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiarygodnych informacji dotyczących osiągnięć inżynierskich.

.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Plan studiów i program kształcenia uchwalony przez Radę Wydziału Mechanicznego, uchwała Nr 54 z dnia 17 maja 2017 r., po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Opolskiej. Program kształcenia uwzględnia efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska uchwalone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 108 z dnia 26 kwietnia 2017r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)