Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjoterapia

Informacje o programie studiów

Kod: WF-NJ
Nazwa: Fizjoterapia
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: 5-letnie (10 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Fizjoterapia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister
Uprawnienia zawodowe:

Kwalifikacje absolwentów kierunku fizjoterapia studia jednolite magisterskie

Wiedza

Fizjoterapia należy do grupy kierunków medycznych związanych z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności i wydolności fizycznej chorego. W związku z tym Absolwent posiada poszerzoną wiedzę na temat budowy anatomicznej organizmu człowieka w ujęciu czynnościowym oraz zna związek przyczynowo-skutkowy objawów klinicznych, patomorfologię oraz przebieg wybranych zaburzeń i jednostek chorobowych. Posiada wiedzę w zakresie genetycznych uwarunkowań powstawania chorób i wad wrodzonych, a także zna uwarunkowania, mechanizmy i konsekwencje powstawania urazów sportowych. Dzięki temu zna zasady planowania, prowadzenia i modyfikowania postępowania fizjoterapeutycznego, z wykorzystaniem dowody naukowe. Jednocześnie rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych

Po odbyciu studiów na kierunku Fizjoterapia Absolwent ma wiedzę w zakresie zasad doboru, wykonania i interpretacji testów funkcjonalnych, badań dodatkowych oraz posiada wiedzę na temat farmakoterapii wybranych jednostek chorobowych. Zna i poddaje analizie przyczyny i objawy zaburzeń psychicznych oraz rozumie celowość psychoterapii, posiada wiedzę o stanie zdrowia oraz skali problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności w ujęciu epidemiologicznym i demograficznym. Posiada wiedzę z zakresu nauczania i pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz możliwości wykorzystania różnych metod pedagogicznych i psychologicznych w fizjoterapii.

Absolwent posiada także poszerzoną wiedzę dotyczącą wykorzystania sprzętu i aparatury w procesie fizjoterapii oraz zna zasady i metody prowadzenia badań naukowych oraz gromadzenia i analizy danych. Zna słownictwo i gramatykę języka obcego umożliwiające osiągnięcie poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz prawne uwarunkowania wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce i Unii Europejskiej.

Absolwent zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz posiadaj wiedzę z zakresu tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości lub organizacji społecznych i pozarządowych.

Umiejętności

Absolwent kierunku Fizjoterapia posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z obszaru nauk o medycznych i o zdrowiu. W szczególności posiada umiejętności z zakresu identyfikowania i wyjaśnienia pacjentowi istoty jego dysfunkcji i uzasadniania konieczność podjęcia właściwego leczenia. Ponadto potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych w ujęciu demograficznym, epidemiologicznym, prawnym i ekonomicznym oraz potrafi uszanować różne systemy wartości moralnych z uwzględnieniem kwestii społecznych, kulturowych

i religijnych. Dzięki umiejętności przeprowadzenia badania funkcjonalnego, diagnostyki różnicowej oraz interpretacji wyników badań dodatkowych potrafi właściwie zaplanować proces fizjoterapii w oparciu o zróżnicowanie objawów klinicznych i analizę mechanizmów ich powstawania. W ramach kierunku Absolwent posiadł także umiejętności z zakresu posługiwania się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą wykorzystywaną w fizjoterapii, potrafi korzystać z internetowych baz naukowych oraz analizować, interpretować i wyciągać wnioski z zebranych danych.

W oparciu i powyższe umiejętności potrafi przygotować pracę pisemną z wykorzystaniem właściwego dla kierunku studiów słownictwa z uwzględnieniem aktualnej literatury przedmiotu. Ponadto posiada umiejętność przygotowania prezentacji i referatów wystąpień publicznych z zakresu nauk o medycznych i o zdrowiu. Absolwent ma zdolność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołem i skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji.

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi w języku polskim i w języku obcym opracować naukową pracę pisemną z zakresu fizjoterapii, przedstawiającą wyniki przeprowadzonych badań. Ponadto ma umiejętność samokształcenia się i pogłębiania wiedzy zwłaszcza w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w fizjoterapii.

Kompetencje

Absolwent potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać wybrane problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługuje się dostępnymi środkami informacji. Potrafi współdziałać w grupie oraz jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu świadczenia opieki medycznej i terapeutycznej nad pacjentem. Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji.

Absolwent studiów jednolitych magisterskich w zakresie fizjoterapii uzyskuje tytuł zawodowy magistra bez prawa wykonywania zawodu, z kolei posiada prawo do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego. Absolwenci studiów są przygotowani do samodzielnej pracy z osobami w różnym wieku, o utraconej lub obniżonej wskutek różnych jednostek chorobowych bądź urazów sprawności. Ponadto są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, szkolnictwie oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent studiów jednolitych magisterskich przygotowany jest do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 352 z dnia 18 września 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)