Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjoterapia

Informacje o programie studiów

Kod: WF-SJ
Nazwa: Fizjoterapia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: 5-letnie (10 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Fizjoterapia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister
Uprawnienia zawodowe:

Kwalifikacje absolwentów kierunku fizjoterapia studia jednolite magisterskie

Wiedza

Fizjoterapia należy do grupy kierunków medycznych związanych z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności i wydolności fizycznej chorego. W związku z tym Absolwent posiada poszerzoną wiedzę na temat budowy i funkcji organizmu człowieka oraz w zakresie wybranych zaburzeń, dysfunkcji i zmian chorobowych u pacjentów w różnym wieku. Zna związek przyczynowo-skutkowy objawów klinicznych, patogenezę oraz przebieg wybranych zaburzeń i jednostek chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków fizjoterapii i programowanie procesu fizjoterapii. Dzięki temu zna zasady planowania, prowadzenia i modyfikowania postępowania fizjoterapeutycznego, z wykorzystaniem dowodów naukowych i wiedzy z zakresu diagnostyki fizjoterapeutycznej. Prezentuje zaawansowany stopień znajomości i zrozumienia założeń środków, form i metod terapeutycznych, ma wiedzę związaną z ich właściwym doborem oraz stosowaniem, w tym posiada wiedzę z zakresu specjalnych metod fizjoterapii oraz opisuje specyfikę leczenia uzdrowiskowego. Posiada rozszerzoną wiedzę na temat rodzaju oraz sposobu doboru wyrobów medycznych oraz wykorzystania sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego. Zna i rozumie mechanizmy działania oraz możliwe skutki uboczne zabiegów z zakresu fizjoterapii oraz opisuje działania wybranych grup leków, drogi ich podawania oraz działania niepożądane i powikłania.

Prezentuje usystematyzowaną wiedzę w zakresie zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej. Jednocześnie rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych. Wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu psychologicznego, pedagogicznego oraz socjologicznego kontekstu niepełnosprawności oraz rozumie jego znaczenie w postępowaniu w wybranych jednostkach chorobowych także w ujęciu epidemiologicznym i demograficznym. Zna i rozumie etyczne, prawne i historyczne uwarunkowania wykonywania działalności fizjoterapeutycznej oraz wykazuje znajomość i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i potrafi wyznaczyć strategię rozwoju instytucji realizujących usługi w sektorze ochrony zdrowia.

Po odbyciu studiów na kierunku Fizjoterapia Absolwent ma wiedzę w zakresie zasad doboru, wykonania i interpretacji testów funkcjonalnych, badań dodatkowych oraz posiada wiedzę na temat farmakoterapii wybranych jednostek chorobowych. Absolwent posiada także poszerzoną wiedzę z zakresu zasad i metod prowadzenia badań naukowych oraz gromadzenia i analizy danych. Zna słownictwo i gramatykę języka obcego umożliwiające osiągnięcie poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz prawne uwarunkowania wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce i Unii Europejskiej.

Absolwent zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz posiadaj wiedzę z zakresu tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości lub organizacji społecznych i pozarządowych.

Umiejętności

Absolwent kierunku Fizjoterapia posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z obszaru nauk o medycznych i o zdrowiu. W szczególności posiada umiejętności z zakresu identyfikowania problemów zdrowotnych, podejmowania odpowiednich działań diagnostycznych oraz dokonywania oceny stanu funkcjonalnego pacjenta, niezbędnej do programowania i monitorowania procesu fizjoterapii z uwzględnieniem zróżnicowania objawów klinicznych i mechanizmów ich powstawania. Zatem wykazuje się specjalistycznymi umiejętnościami tworzenia, wdrażania i modyfikowania krótko- i długofalowych programów usprawniających. Absolwent posiadł także umiejętności zaawansowane umiejętności manualne pozwalające na wykonanie technik i zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym z zakresu metod specjalnych i medycyny fizykalnej oraz doboru i korzystania z wyrobów medycznych. Absolwent potrafi posługiwać się odpowiednio dobranym oraz zaawansowanym technicznie sprzętem i specjalistyczną aparaturą diagnostyczno-pomiarową w celu oceny funkcjonalnej pacjenta, niezbędnej w procesie fizjoterapii. Absolwent posiada umiejętności krytycznej analizy prowadzonego procesu usprawniania; identyfikowania błędów i zaniedbań w praktyce fizjoterapeutycznej na każdym etapie oraz wprowadzania działań naprawczych. Poza tym, potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą działań diagnostycznych i fizjoterapeutycznych.

Ponadto posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania programów zdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych i estetyki zachowań ruchowych oraz udzielić porady w zakresie działań profilaktyczno-zdrowotnych. W tym celu stosuje zaawansowane techniki efektywnego komunikowania się z pacjentem lub grupą pacjentów w procesie postępowania profilaktycznego i fizjoterapeutycznego; potrafi dostosować formę przekazu do partnera interakcji; umie motywować pacjenta, rozpoznawać jego różne stany emocjonalne i rozładowywać napięcie. Potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych w ujęciu demograficznym, epidemiologicznym, prawnym i ekonomicznym oraz potrafi uszanować różne systemy wartości moralnych z uwzględnieniem kwestii społecznych, kulturowych

i religijnych.

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi w języku polskim i w języku obcym opracować naukową pracę pisemną z zakresu fizjoterapii, przedstawiającą wyniki przeprowadzonych badań oraz przygotowaną w oparciu o internetowe bazy naukowe oraz przeprowadzaną analizę, interpretację i wyciąganie wniosków z zebranych danych. Ponadto posiada umiejętność przygotowania prezentacji i referatów wystąpień publicznych z zakresu nauk o medycznych i o zdrowiu. Absolwent ma zdolność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołem i skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji. Ponadto ma umiejętność samokształcenia się i pogłębiania wiedzy zwłaszcza w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w fizjoterapii.

Kompetencje

Absolwent potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać wybrane problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługuje się dostępnymi środkami informacji. Potrafi współdziałać w grupie oraz jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu świadczenia opieki medycznej i terapeutycznej nad pacjentem, przy czym nie podejmuje działań, które przekraczają jego możliwości i kompetencje. Zatem wykazuje odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, a w pracy odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań terapeutycznych. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań wyznaczonych przez siebie lub innych, a także kierując się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem, zaplanować poszczególne etapy działań. Absolwent realizuje te działania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, potrafi działać w warunkach niepewności i stresu, jest świadomy obowiązku niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Absolwent jest przygotowany do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej. Utożsamia się z wartościami, celami i zasadami realizowanymi w praktyce fizjoterapeutycznej, a także okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i przestrzega zasad etyki zawodowej.

Dzięki uzyskanym kompetencjom, Absolwent okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz ma świadomość wpływu sytuacji życiowych pacjentów na stan zdrowia i proces terapii. Dba o poziom sprawności fizycznej, niezbędnej do wykonywania zadań właściwych w działalności zawodowej fizjoterapeuty, prezentuje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną oraz potrafi ostrzec przed zagrożeniami zdrowotnymi.

Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów.

Podsumowanie

Absolwent studiów jednolitych magisterskich w zakresie fizjoterapii uzyskuje tytuł zawodowy magistra bez prawa wykonywania zawodu, z kolei posiada prawo do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego. Absolwenci studiów są przygotowani do samodzielnej pracy z osobami w różnym wieku, o utraconej lub obniżonej wskutek różnych jednostek chorobowych bądź urazów sprawności. Ponadto są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, szkolnictwie oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent studiów jednolitych magisterskich przygotowany jest do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 352 z dnia 18 września 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)