Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Turystyka i Rekreacja

Informacje o programie studiów

Kod: WT-SM
Nazwa: Turystyka i Rekreacja
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Turystyka i Rekreacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Turystyka i Rekreacja Zarządzanie w turystyce i rekreacji
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku turystyka i rekreacja otrzymuje tytuł magistra. Specyfika kierunku wymaga opanowania przez absolwenta wszechstronnej wiedzy w wielu dziedzinach, w tym przyrodniczej, humanistycznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających działalność zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej.

Wiedza

Absolwent zna terminologię stosowaną w turystyce i rekreacji, rozumie jej źródła i zastosowanie na poziomie rozszerzonym. Ma wiedzę dotyczącą trendów występujących na rynkach turystycznych kraju i świata. Ma pogłębioną wiedzę ogólną o problemach, metodach, technikach i narzędziach badawczych właściwych dla turystyki, rekreacji oraz nauk pokrewnych. Zna zasady tworzenia produktów turystycznych, a także podmioty, cele i instrumenty polityki turystycznej. Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. Ma wiedzę na temat roli i znaczenia kulturotwórczej działalności człowieka. Zna metody i środki minimalizowania negatywnych skutków pracy zawodowej i rozumie konieczność zarządzania zasobami w organizacji turystycznej. Zna podstawowe suplementy oraz ich wpływ na organizm człowieka, zasady tworzenia planów żywieniowych oraz podstawy dietetyki.

Umiejętności

Absolwent posiada umiejętności pozwalające na analizowanie przyczyn i skutków procesów zachodzących na współczesnych rynkach turystycznych. Potrafi tworzyć strategie rozwoju turystyki dla jednostek samorządu terytorialnego, a także właściwie zaplanować i przeprowadzić imprezę turystyczną. Potrafi posługiwać się odpowiednimi standardami w procesach zarządzania organizacją turystyczną. Posiada umiejętność zarządzania projektami (w tym europejskimi) w organizacji turystycznej. Potrafi przygotować ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców, oraz nawiązywać kontakty i komunikować się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w sektorze turystyki krajowej i zagranicznej (hotele, obiekty gastronomiczne, ośrodki rekreacyjne i sportowe, jednostki obsługi ruchu turystycznego), w administracji rządowej i samorządowej, na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji oraz w organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie oraz kierować pracą zespołu. Potrafi umiejętnie zarządzać czasem i stresem. Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy związane z działalnością zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej. Potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności. Jest zdolny do uczestniczenia w inicjatywach społecznych. Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia. Pogłębia wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. Potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany, przedsiębiorczy, innowacyjny. Potrafi przeprowadzić poprawną merytorycznie i logicznie argumentację.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 325 z dnia 29 maja 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)