Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie Fizyczne

Informacje o programie studiów

Kod: WW-NL
Nazwa: Wychowanie Fizyczne
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie (6 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Wychowanie Fizyczne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Wychowanie Fizyczne Nauczycielsko-instruktorska
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z egzaminu maturalnego (dojrzałości)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza

Absolwent kierunku studiów wychowanie fizyczne ma wiedzę z zakresu rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym. Ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę pedagogiczną

i psychologiczną dotyczącą funkcjonowania dziecka i człowieka dorosłego w sferze poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej, osobowościowej i społecznej. Zna i rozumie zasady projektowania lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowo-rekreacyjnych ukierunkowanych na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uwzględniając prawa i obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego. Definiuje cele

i funkcje edukacji w procesie zrównoważonego rozwoju dziecka i określa uwarunkowania zdrowia oraz znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce patologii społecznych. Dysponuje wiedzą na temat praktycznego zastosowania zasad dydaktyki i szczegółowej metodyki w działalności pedagogicznej i zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz badań diagnostycznych mających zastosowanie w praktyce zawodowej nauczyciela i instruktora sportu. Absolwent ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę w zakresie projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego

Umiejętności

Absolwent posiada i prezentuje specjalistyczne umiejętności ruchowe w zakresie podstawowych form aktywności sportowej i rekreacyjnej oraz potrafi zademonstrować technikę ruchu i dokonać jego opisu, zgodnie terminologią kultury fizycznej i dydaktyką nauczania wychowania fizycznego. Sprawnie prowadzi zajęcia ruchowe z zakresu różnorodnych form aktywności fizycznej, potrafi ocenić poziom sprawności

i umiejętności dzieci oraz umie dostosować styl kierowania pracą dydaktyczną do poziomu percepcji, dojrzałości i zdolności uczestników. Absolwent potrafi rozpoznać problemy indywidualne i grupowe uczniów w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej i osobowościowej oraz prawidłowo dobrać

i zastosować strategie, metody, formy, i środki dydaktyczne wychowania i nauczania odpowiednio do celów, zadań, warunków oraz etapu rozwojowego dzieci. Potrafi posługiwać się metodami i technikami badawczymi w diagnozowaniu sprawności fizycznej, umiejętności, wiedzy i postaw uczniów.

Absolwent potrafi przygotować program zajęć sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb określonej grupy uczestników oraz opracować autorski program w zakresie edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu. W oparciu o poznaną metodologię badań umie zorganizować badania diagnostyczne i ewaluacyjne w zakresie wychowania fizycznego oraz potrafi wykorzystać sprzęt i aparaturę w działalności badawczej i dydaktycznej z przestrzeganiem zasad i przepisów BHP. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej i jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia.

Kompetencje

Absolwent kierunku studiów wychowanie fizyczne jest przygotowany do wypełniania funkcji kształcących, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w domach kultury, placówkach oświatowych (gminnych i powiatowych) i w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada zdolności i umiejętność słuchania i empatycznego rozumienia oraz sprawnego i twórczego rozwiązania sytuacji problemowych. Posiada umiejętności wyrażania własnych uczuć podczas interakcji społecznej oraz wykazuje cechy refleksyjnego praktyka. Absolwent rozumie potrzebę uniwersalnego doskonalenia się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych i ma świadomość znaczenia motywacji, systematyczności i staranności w aktywności poznawczej nauczyciela i podmiotu oddziaływania edukacyjnego. Posiada gruntowne przygotowanie zawodowe pedagoga i kreatora kultury fizycznej umożliwiające mu samodzielne uczenie się i kontynuowanie nauki na wyższym poziomie oraz zdobywanie wyższych stopni zawodowych.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 352 z dnia 18 września 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)