Politechnika Opolska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie Fizyczne

Informacje o programie studiów

Kod: WW-NM
Nazwa: Wychowanie Fizyczne
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 2-letnie (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Wychowanie Fizyczne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Wychowanie Fizyczne Nauczycielsko-instruktorska
Wychowanie Fizyczne Nauczycielsko-trenerska
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister
  • trener
  • trener przygotowania motorycznego
  • trener personalny
  • instruktor
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza

Absolwent kierunku studiów wychowanie fizyczne specjalności nauczycielsko – trenerskiej ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym w odniesieniu do wszystkich etapów rozwoju. Zna i rozumie podstawowe prawa i obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego i trenera sportu. Absolwent ma wiedzę w zakresie projektowania szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Dysponuje wiedzą na temat praktycznego zastosowania zasad dydaktyki i szczegółowej metodyki w działalności pedagogicznej i szkolenia sportowego oraz badań diagnostycznych mających zastosowanie w praktyce zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego i trenera sportu. Absolwent ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę w zakresie projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego.

Umiejętności

Absolwent specjalności nauczycielsko - trenerskiej, posiada i prezentuje zaawansowane techniczno-taktyczne umiejętności ruchowe w grach zespołowych i sportach indywidualnych. Sprawnie prowadzi zajęcia ruchowe z zakresu różnorodnych form aktywności fizycznej, potrafi ocenić poziom sprawności i umiejętności ich uczestników oraz umie dostosować styl kierowania pracą dydaktyczną do poziomu percepcji, dojrzałości i zdolności uczestników zajęć ruchowych. Absolwent potrafi przygotować program zajęć sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb określonej grupy uczestników oraz opracować autorski program w zakresie edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu. Samodzielnie formułuje cele dydaktyczne zajęć sportowych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb i warunków środowiskowych, klimatycznych i bazowych oraz potrafi udokumentować pracę dydaktyczną i wychowawczą. W oparciu o poznaną metodologię badań umie zorganizować badania diagnostyczne i ewaluacyjne w zakresie wychowania fizycznego i sportu oraz potrafi wykorzystać zaawansowany sprzęt i aparaturę w działalności badawczej i dydaktycznej z przestrzeganiem zasad i przepisów BHP. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej i jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia.

Kompetencje

Absolwent kierunku studiów wychowanie fizyczne specjalności nauczycielsko – trenerskiej posiada uprawnienia trenera klasy II w wybranej dyscyplinie sportu i jest przygotowany do wypełniania funkcji kształcących, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowania fizycznego we wszystkich rodzajach szkół oraz w klubach i organizacjach sportowych. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w domach kultury, ośrodkach sportu, placówkach oświatowych (gminnych i powiatowych) i w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Trener klasy drugiej, posiada uprawnienia do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i kontroli procesu szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu i jest przygotowany do prowadzenia zajęć w klubach sportowych oraz zajęć w ramach sportu szkolnego i sportu osób niepełnosprawnych. Posiada zdolności i umiejętność słuchania i empatycznego rozumienia oraz sprawnego i twórczego rozwiązania sytuacji problemowych. Posiada umiejętności wyrażania własnych uczuć podczas interakcji społecznej oraz wykazuje cechy refleksyjnego praktyka. Absolwent rozumie potrzebę uniwersalnego doskonalenia się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych i ma świadomość znaczenia motywacji, systematyczności i staranności w aktywności poznawczej nauczyciela - trenera sportu i podmiotu oddziaływania edukacyjnego. Posiada gruntowne przygotowanie zawodowe pedagoga i kreatora kultury fizycznej umożliwiające mu samodzielne uczenie się i kontynuowanie nauki na wyższym poziomie oraz zdobywanie wyższych stopni zawodowych.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 352 z dnia 18 września 2019r.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)