Politechnika Opolska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie

Informacje o programie studiów

  Kod: ZZ-NM
  Nazwa: Zarządzanie
  Tryb studiów: Niestacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie (4 semestry)
Kierunki: Zarządzanie
Kierunki do
wyboru:
Zarządzanie Logistyka menedżerska
Zarządzanie Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie Zarządzanie regionem
Jednostki: Wydział Ekonomii i Zarządzania (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, zarządzanie, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - logistyka menedżerska, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - logistyka menedżerska, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie innowacjami, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie innowacjami, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie kapitałem ludzkim, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie kapitałem ludzkim, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie przedsiębiorstwem, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie przedsiębiorstwem, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie regionem, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie regionem, nst. II-go stopnia (mgr)

Pozostałe toki nauczania

1 rok, sem. 2, zarządzanie- marketing menedżerski, ns. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem. 3, zarządzanie- marketing menedżerski, ns. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem. 4, zarządzanie- marketing menedżerski, ns. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie - zarządzanie innowacjami, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie - zarządzanie kapitałem ludzkim, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie - zarządzanie przedsiębiorstwem, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie - zarządzanie regionem, nst. II-go stopnia (mgr)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie II-go stopnia Zarządzanie kapitałem ludzkim, Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna definicje z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Zna i rozumie zarówno poglądy klasyczne w naukach o zarządzaniu, jak i współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i przedsiębiorstwami. Dysponuje również wiedzą w obszarze specjalistycznego zastosowania metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych do gromadzenia i analizy danych oraz prezentacji opracowanych na ich podstawie wyników i formułowaniu wniosków decyzyjnych. Definiuje i objaśnia czynniki ekonomiczne, prawne i społeczne warunkujące funkcjonowanie organizacji we współczesnej przestrzeni gospodarczej.

Absolwent specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim ma pogłębioną wiedzę o roli człowieka w organizacji oraz o zasadach i organizacji pracy zespołowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu komunikacji. Zna i rozumie społecznej odpowiedzialności biznesu . Objaśnia znaczenie zasad i norm m.in. etycznych w życiu społeczno-gospodarczym. Zna i objaśnia strategie negocjacyjne w biznesie oraz ich znaczenie dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu języka obcego właściwego dla zarządzania umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Umiejętności

Absolwent kierunku Zarządzanie II-go stopnia specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim stosuje pogłębioną i wyspecjalizowaną wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych charakterystyczną dla specjalności. Potrafi posługiwać się normami i regułami etycznymi, prawnymi i gospodarczymi w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli, przewidując skutki konkretnych działań w zarządzaniu.

Samodzielnie dokonuje diagnozy sytuacji, dobierając odpowiednie metody oraz narzędzia do analizy problemów i wskazanych obszarów działalności organizacji i jej otoczenia. Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim; posiada umiejętność popierania ich argumentacją dotyczącą poglądów różnych autorów, przy jednoczesnym kierowaniu się przy tym zasadami etycznymi.

W toku studiów Absolwent nabywa zdolności w obszarze zarządzania zasobami: ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi przedsiębiorstwa, w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań. Potrafi samodzielnie planować, realizować i ukierunkowywać innych w procesie uczenia się przez całe życie. Posiada umiejętności badawcze w zakresie obserwacji zjawisk i procesów zarządczych w organizacji, wykorzystując je do kreowania koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji i projektowania przestrzeni i warunków pracy, w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań, przy jednoczesnym kierowaniu się dobrymi praktykami zarządzania.

Potrafi posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.

Kompetencje

Absolwent kierunku Zarządzanie II-go stopnia specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się poprzez poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu zarządzania i nauk pokrewnych. Jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestnictwa w projektach, grupach, organizacjach i jest gotowy do identyfikacji korzyści płynących z pracy zespołowej w środowisku pracy i poza nim. Jest zdolny do uwzględniania zasad etycznych, moralnych i prawnych w prowadzonej działalności.

Ma świadomość zmieniających się potrzeb i wymagań względem kapitału ludzkiego organizacji, rozumie konieczność i jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu zarządzania personelem, jak również samodzielnego kierowania złożonymi projektami.

Jest zdolny do samodzielnego określania priorytetów i podejmowania decyzji służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i do brania odpowiedzialności za stawiane zadania. Jest zdolny do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Jest przygotowany i zmotywowany do założenia własnej działalności gospodarczej. Jest zdolny by opracować, analizować i oceniać pomysły na własną działalność gospodarczą.

Rozumie odpowiedzialność jaka spoczywa na osobie zarządzającej podmiotem gospodarczym, jest gotów, by przestrzegać i propagować etyczne postawy i wrażliwość społeczną w życiu codziennym i zawodowym.

Absolwent studiów II-go stopnia na kierunku Zarządzanie specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim jest przygotowany do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

• przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych usługowych),

• organizacjach pozarządowych (fundacje, zrzeszenia, związki, spółdzielnie socjalne, itp.),

• administracji rządowej i samorządowej,

• organizacjach gospodarczych i społecznych.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Plan studiów i program kształcenia uchwalony przez Radę Wydziału Ekonomii i Zarządzania, uchwała nr 52/2017 z dnia 31 maja 2017r., z późn. zm., po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Opolskiej. Program kształcenia uwzględnia efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie uchwalone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 105 z dnia 26 kwietnia 2017r. (zmiana: nr 154 z dnia 20 września 2017r.)