Politechnika Opolska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie

Informacje o programie studiów

  Kod: ZZ-SM
  Nazwa: Zarządzanie
  Tryb studiów: Stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2-letnie (4 semestry)
Kierunki: Zarządzanie
Kierunki do
wyboru:
Zarządzanie Logistyka menedżerska
Zarządzanie Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie Zarządzanie regionem
Jednostki: Wydział Ekonomii i Zarządzania (od 1993/1994l) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, zarządzanie, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - logistyka menedżerska, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - logistyka menedżerska, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie innowacjami, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie innowacjami, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie kapitałem ludzkim, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie kapitałem ludzkim, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie przedsiębiorstwem, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie przedsiębiorstwem, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie regionem, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie regionem, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem. 2, zarządzanie- marketing menedżerski, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem. 3, zarządzanie- marketing menedżerski, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem. 4, zarządzanie- marketing menedżerski, st. II-go stopnia (mgr)

Pozostałe toki nauczania

1 rok, sem.2, zarządzanie - logistyka menedżerska, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - logistyka menedżerska, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - logistyka menedżerska, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie - zarządzanie innowacjami, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie innowacjami, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie innowacjami, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie - zarządzanie kapitałem ludzkim, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie kapitałem ludzkim, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie kapitałem ludzkim, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie - zarządzanie przedsiębiorstwem, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie przedsiębiorstwem, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie przedsiębiorstwem, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, zarządzanie - zarządzanie regionem, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, zarządzanie - zarządzanie regionem, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.4, zarządzanie - zarządzanie regionem, st. II-go stopnia (mgr)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magister
Uprawnienia zawodowe:

Wiedza

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie II-go stopnia Marketing menedżerski, Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna definicje z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Zna i rozumie zarówno poglądy klasyczne w naukach o zarządzaniu jak i współczesne koncepcje, w szczególności w zakresie marketingu oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i przedsiębiorstwami. Dysponuje również wiedzą w obszarze specjalistycznego zastosowania metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych do gromadzenia i analizy danych oraz prezentacji opracowanych na ich podstawie wyników i formułowaniu wniosków decyzyjnych.

Absolwent specjalności Marketing menedżerski zna i rozumie znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i wskazuje na jej przejawy w praktyce, z uwzględnieniem wyzwań procesów globalizacji. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i technik promocji, zarządzania sprzedażą oraz komunikacji z klientami.

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu języka obcego, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z obszaru zarządzania.

Umiejętności

Absolwent kierunku Zarządzanie II-go stopnia specjalność Marketing menedżerski stosuje pogłębioną i wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych. Samodzielnie dokonuje diagnozy sytuacji, dobierając odpowiednie metody i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z kreowaniem koncepcji marketingu.

Posiada pogłębione umiejętności prezentacji własnych opracowań i pomysłów w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście marketingu menedżerskiego, z poparciem ich argumentacją bazującą na zdobytej wiedzy.

W toku studiów Absolwent nabył umiejętności projektowania strategii marketingowej, wykorzystując umiejętności badawcze w zakresie obserwacji zjawisk i procesów zarządczych w organizacji. Ma pogłębioną umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia rozwiązywania problemów decyzyjnych z zakresu zarządzania wizerunkiem i marką. Ma umiejętność projektowania procesów i zmian w organizacji w obszarze działalności marketingowej. Posiada umiejętność modelowania i wdrażania nowoczesnych koncepcji marketingowych.

Potrafi samodzielnie podejmować aktywności w zakresie marketingu i powiązanych obszarów funkcjonalnych, z zastosowaniem powszechnie obowiązujących norm i reguł etycznych, prawnych i moralnych, przy wykorzystaniu różnorodnych zasobów organizacyjnych. Aktywnie kreuje swój rozwój osobisty oraz kształtuje potencjał intelektualny swoich współpracowników.

Potrafi posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.

Kompetencje

Absolwent kierunku Zarządzanie II-go stopnia specjalność Marketing menedżerski rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się i rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych. Ma świadomość zmieniających się warunków rynkowych, rozumie konieczność inicjowania zmian usprawniających koncepcje marketingu, na rynkach lokalnych i globalnych. W tym kontekście rozumie i realizuję potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności marketingowej

Wyróżnia się komunikatywnością i zaangażowaniem oraz rozwagą i dojrzałością w projektowaniu, planowaniu, a także realizowaniu działań w obszarze zarządzania marketingowego.

Jest zdolny do samodzielnego określania priorytetów i podejmowania decyzji służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i do brania odpowiedzialności za stawiane zadania. Jest zdolny do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy a także przygotowany i zmotywowany do opracowywania, analizy i oceny pomysłów na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jest przygotowany do samodzielnego projektowania strategii marketingowej w sferze produkcyjnej i usługowej. Rozumie odpowiedzialność jaka spoczywa na osobie zarządzającej podmiotem gospodarczym, przewiduje społeczne i ekonomiczne skutki podejmowanych przez siebie decyzji. W życiu codziennym i zawodowym, wykorzystując swoje umiejętności komunikacji i pracy w zespole, przestrzega i propaguje wrażliwość społeczną i postawy etyczne.

Absolwent studiów II-go stopnia na kierunku Zarządzanie specjalność Marketing menedżerski jest przygotowany do pracy na stanowiskach samodzielnych kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

• przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych usługowych),

• organizacjach pozarządowych (fundacje, zrzeszenia, związki, spółdzielnie socjalne, szpitale, itp.),

• organizacjach gospodarczych i społecznych,

• szeroko pojętej administracji rządowej czy samorządowej

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Plan studiów i program kształcenia uchwalony przez Radę Wydziału Ekonomii i Zarządzania, uchwała nr 52/2017 z dnia 31 maja 2017r., z późn. zm., po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki Opolskiej. Program kształcenia uwzględnia efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie uchwalone przez Senat Politechniki Opolskiej, uchwała nr 105 z dnia 26 kwietnia 2017r. (zmiana: nr 154 z dnia 20 września 2017r.)